Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Katastrofu medicīnas centrā". Projekta mērķis ir izveidot, ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu kvalitātes vadības sistēmu KMC, integrējot tajā citu projektu rezultātus. Apakšmērķi - darbinieku kompetences paaugstināšana (420 darbinieku apmācība) un pakalpojumu saņēmēju vajadzību un apmierinātības izzināšana (70 slimnīcas, masu pasākumu organizatori). Projekta mērķa grupa ir KMC 420 darbinieki, kuru paaugstinās savu kompetenci, ārstniecības iestādes (kopumā 70; ārpus Rīgas 59 un 11 Rīgā, t.i. visas stacionārās veselības aprūpes iestādes), masu pasākumu organizatori, mācību un sertifikācijas pakalpojumu saņēmēji (1665 pakalpojumu saņēmēji 2007.gadā) un sadarbības partneri Latvijā un ārzemēs (vairāk nekā 15 iestādes un organizācijas). Visas projekta aktivitātes īsteno KMC darbinieki, piesaistot lektorus apmācību īstenošanai un paredzot individuālas konsultācijas, lai nodrošinātu standarta ISO 9001 prasību ievērošanu. Projekta īstenošana plānota no 2009.gada marta līdz 2010.aprīlim visās KMC struktūrvienībās visā Latvijā. Projekts satur sekojošas aktivitātes: projekta administrēšana, vadības sistēmas analīze, kvalitātes vadības sistēmas izveidošanas un ieviešanas plāna sagatavošana, kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, kvalitātes vadības sistēmas pārbaude, darbinieku apmācība par kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējām, pieredzes apmaiņas pasākums, informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Projekta īstenošana svarīga, jo tiks integrēti vai saistīti dažādos citos projektos iegūtie rezultāti kvalitātes vadības sistēmā un darbinieki gan mācoties, gan izstrādājot kvalitātes vadības sistēmas dokumentus, iegūs prasmes un iemaņas kvalitātes vadības sistēmas veidošanā, ko varēs pielietot strādājot pie vienota NMP (Neatliekamā medicīniskā palīdzība) un KM (Katastrofu medicīnas) dienesta izveidošanas. Kvalitātes vadības sistēma tiks veidota, saistot to ar citiem KMC vadības procesiem. Projektā plānotie rezultāti: Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata (elektroniska); apmācīti KMC darbinieki (420), iegūts ISO 9001 sertifikāts; sagatavota preses relīze, organizēta preses konference

Project results: Projekta rezultātā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) ir izveidota, ieviesta un sertificēta elektroniski lietojama kvalitātes vadības sistēma, kas palīdzēs NMPD būtiski pilnveidot savu darbību un nodrošināt vēl augstāku darba kvalitāti. Projekta īstenošanas gaitā tika apmācīti 420 darbinieki, izzinātas pakalpojumu saņēmēju vajadzības un apmierinātības rādītāji, sagatavota kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, kurā ietverti vairāk kā 40 KVS procesi, tostarp, saistībā ar katastrofu medicīnas sistēmas plānošanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu, apmācību organizēšanu katastrofu medicīnas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanai, valsts medicīnisko rezervju glabāšanu, galvenie dienesta vadības un pamatdarbības atbalstošie procesi, u.c, veikts iekšējais kvalitātes audits un sertifikācijas audits. Projekta īstenošanas rezultātā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir saņēmis ISO:9001:2008 sertifikātu.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2012-01-05
ESF Funding: 33 139.92 EUR / 23 290.87 LVL;
  • ESF Funding: 28 168.93 EUR / 19 797.24 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 970.99 EUR / 3 493.63 LVL;
Total ESF spent: 33 139.92 EUR / 23 290.87 LVL;
  • ESF spent: 28 168.94 EUR / 19 797.24 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/025
Project Promoter: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Start date of project: 19.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Legal address: Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013
Phone: 29257093
Fax: 67709176
Status: Pabeigts