esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta „Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde” mērķis ir pilnveidot Valsts kancelejā esošo kvalitātes vadības sistēmu, izstrādājot tieši Valsts kancelejas vajadzībām atbilstošu pieeju. Projekta tiešā mērķa grupa ir visu līmeņu iestādes darbinieki, taču ieguvēji, ņemot vērā Valsts kancelejas funkciju specifiku, ir visas valsts pārvaldes iestādes. Projekta īstenošana ir balstīta uz vispusīgu Valsts kancelejas sistēmas novērtējumu, kas ietverts 2007.gada kvalitātes vadības pārskatā. Kā būtiskākās efektīvas sistēmas īstenošanas problēmas ir identificētas kvalitātes vadības sistēmas nošķirtība no citiem iestādes procesiem, atbildīgo un iesaistīto darbinieku zemais zināšanu un informētības līmenis. Ņemot vērā minētās problēmas, ir izvēlēti daudzpusīgi risinājumi – gan sistēmas tehniskā un saturiskā pilnveidošana, gan darbinieku izglītošana un informēšana. Kā prioritārās aktivitātes ir izvirzītas procesu sistēmas izstrāde un sadarbības ar klientiem uzlabošana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas integrēšana iestādes pamatdarbības procesos. Šāda sistēma nodrošinās vienotu, stratēģisku un efektīvu un atklātu funkciju plānošanu un īstenošanu. Projektā ietverto aktivitāšu īstenošana norit saskaņā ar iestādes darbības stratēģiju, kā arī atsevišķām funkciju stratēģijām – Valsts kancelejas personāla attīstības stratēģiju un Valsts kancelejas komunikācijas stratēģiju. Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai kvalitātes vadības jautājumi tiks integrēti iestādes iekšējos normatīvos aktos, kas regulē iestādes darba plānošanu un atskaitīšanās procesu, kā arī tiks pilnveidotas attiecīgās sadaļas iekštīklā un Valsts kancelejas mājas lapā.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā ir pilnveidota Valsts kancelejā esošā kvalitātes vadības sistēma, izstrādājot tieši Valsts kancelejas vajadzībām atbilstošu pieeju. Projekta tiešā mērķa grupa ir visu līmeņu iestādes darbinieki, taču ieguvēji ir visas valsts pārvaldes iestādes. Projekta īstenošana tika balstīta uz vispusīgu Valsts kancelejas sistēmas novērtējumu. Kā būtiskākās efektīvas sistēmas īstenošanas problēmas tika identificēta kvalitātes vadības sistēmas nošķirtība no citiem iestādes procesiem, tāpēc tika izvēlēti daudzpusīgi risinājumi – gan sistēmas tehniskā un saturiskā pilnveidošana, gan darbinieku izglītošana un informēšana. Kā prioritārās aktivitātes tika izvirzītas procesu sistēmas izstrāde un sadarbības ar klientiem uzlabošana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas integrēšana iestādes pamatdarbības procesos. Valsts kancelejas kvalitātes vadības sistēmas projekts tika balstīts uz kvalitātes metodi SixSigma, kuras būtība ir pastāvīga procesu uzlabošana to īstenošanas izmaksu samazināšanai. Projekta rezultātā Valsts kanceleja ir ieguvusi detalizētu iestādē esošo procesu aprakstu, uz kā pamata tiks turpināts darbs pie iestādes procesu un resursu optimizēšanas. Projektā tika izstrādāta arī Valsts kancelejas sniegto pakalpojumu kvalitātes mērījumu sistēma, kas ļaus regulāri novērtēt sniegtos pakalpojumus un veikt to uzlabošanu. Nozīmīga projekta sastāvdaļa bija SixSigma metodikas pielietošanas pilotprojekta īstenošana, kura ietvaros ievērojami tika uzlabota Valsts kancelejas apmeklētāju apkalpošana. Būtiskākais projekta ieguvums ir tādas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, kas ir integrēta esošajos iestādes procesos un kuras uzturēšanā ir iespēja iesaistīties katram Valsts kancelejas darbiniekam.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-28
Projekta kopējais finansējums: 34 745.46 EUR / 24 419.25 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 29 533.64 EUR / 20 756.36 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 211.82 EUR / 3 662.89 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 745.46 EUR / 24 419.25 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 29 533.64 EUR / 20 756.36 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/028
Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja
Uzsākšanas datums: 01.04.2009.
Pabeigšanas datums: 30.04.2010.
Juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Telefons: 67082900
Fakss: 67221029
Statuss: Pabeigts