Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības proceso[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir sagatavojis projektu „Inovācijas ieviešana iestādes pamatdarbības procesos” ar mērķi ieviest efektīvu un visaptverošu plānošanas un atskaitīšanās sistēmu, kas balstīta darbinieku profesionālajā kompetencē, efektīvā klientu vajadzību apzināšanā un apmierināšanā, inovāciju ieviešanas nodrošināšanā visos iestādes procesos. Projekta sagatavošanas posmā ir veikta vispusīga centra darbības izvērtēšana, veicot darbinieku un klientu aptauju, mājas lapas lietojuma un ikgadējās darbinieku novērtēšanas analīzi, kā arī apskatot citus pieejamos datus. Izvērtējot iegūto informāciju, ir identificēti būtiskākie šķēršļi efektīvas KVS ieviešanā – procesu aprakstu trūkums, vājā ārējā komunikācija un ar darbinieku pienākumu veikšanu saistītās problēmas. Tāpēc projekta ietvaros tiek ne tikai izstrādāta kvalitātes vadības sistēma, bet arī ietvertas aktivitātes šo šķēršļu mazināšanai. Šādā veidā plānots nodrošināt ilgtspējīgu KVS darbību. Pamatojoties uz 2009.gada 29.maija MK rīkojumu Nr.357 "Par Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un Valsts speciālās izglītības centra reorganizāciju un Valsts izglītības satura centra izveidi" 2. punktu, kas nosaka, ka Valsts izglītības satura centrs ir Valsts jaunatnes iniciatīvu centra tiesību un saistību pārņēmējs, projektu tālāk īstenos Valsts izglītības satura centrs. Projekta tiešā mērķauditorija ir VISC darbinieki un klienti, jo aktivitātes sekmē ne tikai VISC iekšējos procesus, bet arī ārējo klientu vajadzību apmierināšanu. Šādā veidā tiek sekmēta visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, kas nodrošinās efektīvu, kvalitatīvu VISC funkciju īstenošanu. Projekta īstenošana notiek saskaņā ar VISC darbības stratēģiju.

Projekta rezultāti: Projektā veikts Valsts izglītības satura centra (VISC) procesu izvērtējums - notikušas darba grupas sanāksmes, lai sniegtu informāciju vadības sistēmas novērtējumam atbilstoši CAF un ISO 9001 prasībām un izstrādātu rekomendācijas, procesu kartes. Rezultātā izstrādāts kvalitātes vadības pārskats- ziņojums par esošo procesu izvērtējumu un rekomendācijām sistēmas uzlabošanai, pieejami 3 kvalitātes vadības sistēmas procesi, kas dizainēti iGrafx programmā un darbiniekiem pieejami elektroniski intranetā. Izstrādāta kompetenču sistēma personāla novērtēšanai, kas tiks izmantota VISC ierēdņu un darbinieku ikgadējā novērtēšanā, kā arī prasību precizēšanā gadījumos, kad nepieciešams jauns darbinieks. Projektā noticis apmācību semināru cikls par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un 3 dienu apmācību cikls darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanai 24 darbiniekiem. Par izstrādāto kompetenču sistēmu apmācīti 9 nodaļu vadītāji. Veikts ārējās komunikācijas audits, kura ietvros sastādīta anketa un veikta ārējo klientu aptauja. Audita rezultātā sagatavotas rekomendācijas ārējai komunikācijai un uzlabojumiem VISC mājas lapai. Savukārt anketu plāno izmantot atkārtotām klientu aptaujām 1 reizi gadā. Projekta ietvaros sagatavotas un izsūtītas 3 preses relīzes, tika ievietota un aktualizēta informācija mājas lapā www.visc.gov.lv par projekta gaitu.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-02
Projekta kopējais finansējums: 33 431.97 EUR / 23 496.12 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 417.17 EUR / 19 971.70 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 014.80 EUR / 3 524.42 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 431.96 EUR / 23 496.12 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 417.17 EUR / 19 971.70 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/032
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs
Uzsākšanas datums: 01.04.2010.
Pabeigšanas datums: 31.03.2011.
Īstenošanas vieta: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1003
Telefons: 67216500
Fakss: 67223801
WWW adrese: http://www.visc.gov.lv
Statuss: Pabeigts