Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Valsts reģionālās attīstības aģentūras kvalitātes [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Valsts reģionālās attīstības aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta mērķis ir pilnveidot VRAA kvalitātes vadības sistēmu vienotai, stratēģiskai un efektīvai deleģēto funkciju izpildei, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veicinot VRAA klientu apmierinātības paaugstināšanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir VRAA Programmu ieviešanas nodaļa, Juridiskā nodaļa, Administratīvā departamenta Lietvedības nodaļa un Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu departaments. Iepriekšminētās struktūrvienības ir iesaistītas kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšanā VRAA. Projekta tiešā mērķa grupa ir arī pārējās VRAA struktūrvienības, kuras veic savus darba pienākumus saskaņā ar izveidotās kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipiem. Projekta netiešā mērķa grupa ir VRAA pakalpojumu saņēmēji, proti, valsts un nevalstiskais sektors un uzņēmēji. Projektu īstenos VRAA, kas ir RAPLM pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts reģionālās attīstības atbalsta politiku. VRAA galvenie uzdevumi ir nodrošināt valsts un ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanu, pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, kā arī dažādu projektu īstenošanu un to uzraudzību, un valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību. Projekta īstenošanas aktivitātes paredzēts uzsākt 2010.gada janvārī un noslēgt 2010.gada decembrī Projekta galvenās aktivitātes ir – (1) VRAA kvalitātes vadības sistēmas izvērtējuma nodrošināšana, kuras ietvaros iepirkumu procedūrās rezultātā izvēlētais pakalpojuma sniedzējs veiks VRAA esošās kvalitātes vadības sistēmas izvērtējumu; (2) ieteikumu izstrāde VRAA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai, kuras ietvaros pakalpojuma sniedzējs sagatavos un izstrādās metodiskos ieteikumus, kā pilnveidot un attīstīt VRAA kvalitātes sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un labākas prakses paraugiem; (3) kvalitātes vadītāja kursu apmeklēšana un divu veidu apmācības par kvalitātes vadības ieviešanu VRAA – specifiskās apmācības un vispārīgas apmācības par kvalitātes vadības ieviešanas principiem un vadības un kontroles mehānismiem VRAA; (4) ieviesto VRAA kvalitātes vadības sistēmas pasākumu izvērtējuma nodrošināšana, pārskatot metodisko ieteikumu ieviešanu. Lai nodrošinātu efektīvu un labākās prakses piemēriem atbilstošu VRAA kvalitātes vadības dokumentu izstrādi, vadību un uzraudzību ir nepieciešams novērtējums par esošās situācijas efektivitāti, atbilstību un iespējamajiem risinājumiem tās pilnveidošanai. Gadījumā, ja projekts par esošās kvalitātes vadības sistēmas izvērtējumu un priekšlikumu sniegšanu par sistēmas pilnveidošanu netiks īstenots, VRAA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide var tikt atlikta uz ilgāku laika periodu, tādējādi aizkavējot VRAA deleģēto funkciju kvalitatīvu ieviešanu. Projekta rezultāti ir izvērtēta un pilnveidota VRAA kvalitātes vadības sistēma, kā arī apmācīti darbinieki par kvalitātes vadības ieviešanas principiem un vadības un kontroles mehānismiem VRAA.

Project results: Projekta ietvaros tika veikts VRAA esošās situācijas kvalitātes vadības sistēmas izvērtējums, sagatavoti ieteikumi VRAA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei un attīstībai, noorganizētas apmācības par kvalitātes vadības ieviešanu (specifiskās apmācības darbiniekiem, kuri tieši atbildīgi par kvalitātes vadības sistēmas procesu, un vispārīgās apmācības par iekšējo dokumentu izstrādes nosacījumiem un apriti), veikts atkārtots kvalitātes vadības sistēmas izvērtējums, pārskatot ieteikto metodisko ieteikumu ieviešanu, noorganizēts seminārs vadošajiem VRAA darbiniekiem, kura ietvaros izrunāti jautājumi par kvalitātes vadības sistēmas izvērtējumu, ieviešanu, kā arī četriem VRAA darbinieki nodrošināti kvalitātes vadītāju kursi (SIA "Leilands un Putnis"). Projekta rezultātā pilnveidota VRAA kvalitātes vadības sistēma vienotai, stratēģiskai un efektīvai deleģēto funkciju izpildei, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veicinot VRAA klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Legal status of Project Promoter: Valsts aģentūra
Region: Riga Region
Last change: 2011-09-22
ESF Funding: 17 701.75 EUR / 12 440.86 LVL;
  • ESF Funding: 15 046.49 EUR / 10 574.73 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 655.26 EUR / 1 866.13 LVL;
Total ESF spent: 17 701.75 EUR / 12 440.86 LVL;
  • ESF spent: 15 046.49 EUR / 10 574.73 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/034
Project Promoter: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
Legal address: Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010
Phone: 67079003
Fax: 67079001
Status: Pabeigts