Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības attīstības aģentūrā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir nodrošināt vienota un sistemātiska dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izveidi un ieviešanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk – VIAA), kā arī izstrādāt prasību specifikāciju elektroniskās dokumentu aprites sistēmas ieviešanai VIAA. Ņemot vērā, ka VIAA ir jānodrošina starptautiskiem kvalitātes standartiem atbilstošu institucionālo infrastruktūru lielu ārvalstu finansu līdzekļu vadībai un uzraudzībai izglītības un tālākizglītības jomā, VIAA mērķis ir sniegt efektīvākus un kvalitatīvākus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, iestādēm, ES institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kuras izmanto VIAA pakalpojumus. Projekta aktualitāti nosaka nepieciešamība optimizēt VIAA darba organizācijas procesu, sasniedzot iespēju nodrošināt pakalpojumu efektīvāku un kvalitatīvāku sniegšanu, ņemot vērā VIAA uzdevumu nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu vadību arī jaunajā 2007.-2013.gada periodā, kā rezultātā VIAA sagaidāma ļoti liela dokumentu plūsma, ļoti liels klientu skaits un nākamajā periodā VIAA būs jāadministrē jau ap 1000 projektiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir visas VIAA struktūrvienības un visi VIAA ierēdņi un darbinieki (turpmāk abi kopā – darbinieki), kuri Projekta rezultātā gūs konkrētu un izmērāmu labumu - optimizētas un efektīvas dokumentu aprites sistēmas ieviešana. Projekta netiešā mērķa grupa, kura izjutīs Projekta rezultātus, ir fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto VIAA sniegtos pakalpojumus vai sadarbojas ar VIAA. Projekta norises vieta būs Projekta iesniedzēja atrašanās vietā (juridiskajā adresē) – Rīgā, Vaļņu ielā 1, LV-1050. Projekta norises laiks plānots 6 mēnešu periodā, atkarībā no īstenojamām aktivitātēm attiecīgi 2009.gada 3. un 4.ceturksnī. Lai optimizētu VIAA dokumentu apriti, Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izveidi un ieviešanu. Lai minēto īstenotu, Projektu ir paredzēts īstenot 4 aktivitātēs: 1.Projekta administrēšana; 2.Pašreizējās situācijas apzināšana, apzinot dokumentu aprites procesu, identificējot nepieciešamos uzlabojumus un sagatavojot procesa aprakstu; 3.Dokumentu aprites procedūras izstrāde; 4.Prasību specifikācijas izstrāde elektroniskās dokumentu aprites sistēmas ieviešanai VIAA. Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā, atbilstoši plānotajām aktivitātēm, laika grafikam un plānotajām izmaksām tiks nodrošināts Projekta īstenošanas process sasniedzot tā mērķi un rezultātā veicot pašreizējā dokumentu aprites procesa analīzi, sagatavojot dokumentu aprites procesa aprakstu un izstrādājot prasību specifikāciju elektroniskai dokumentu aprites sistēmas izveidei un ieviešanai VIAA.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika izvērtēta VIAA dokumentu aprites organizācijas atbilstība normatīvo aktu prasībām, noteikti dokumentu aprites procesi un definēti par procesiem atbildīgie darbinieki, izveidojot procesu sarakstu ar par procesiem atbildīgajiem darbiniekiem, izstrādātas 106 dokumentu aprites procedūras, kā arī organizētas intervijas ar procesu atbildīgajiem darbiniekiem. Projekta rezultātā tika nodrošināta vienota un sistemātiska dokumentu aprites procesa kā viena no kvalitātes vadības sistēmas elementiem izstrāde, lai sekmētu tā ieviešanu VIAA, kā arī izstrādāta prasību specifikācija elektroniskās dokumentu aprites sistēmas izveidei un ieviešanai.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: Valsts aģentūra
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2009-12-17
Projekta kopējais finansējums: 31 588.72 EUR / 22 200.68 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 26 850.42 EUR / 18 870.58 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 738.30 EUR / 3 330.10 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 588.72 EUR / 22 200.68 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 850.42 EUR / 18 870.58 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/037
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.07.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Telefons: 67814334
Fakss: 67814344
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli