esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir mazināt administratīvos šķēršļus (jeb administratīvo slogu ) uzņēmējiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, veicinot administratīvo procedūru vienkāršošanu, kā arī paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Projekta ietvaros paredzēts veikt vairākus dažāda līmeņa pētījumus, rezultātā iegūstot konkrētus datus par to, kāda apmēra administratīvais slogs (monetārā izteiksmē) tiek radīts dažādām sabiedrības grupām, tām pakļaujoties spēkā esošā regulējuma prasībām. Vienlaikus pētījumu ietvaros tiks arī izstrādāti konkrēti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai par ceturto daļu samazinātu identificēto administratīvo slogu. Projekta ietvaros arī paredzēta darba semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana pārvaldes darbiniekiem, kā arī atbilstošu metodisko materiālu-rokasgrāmatu izstrāde nolūkā uzlabot pārvaldes darbinieku izpratni un zināšanas par administratīvo slogu un tā samazināšanas praktiskajiem aspektiem. Projekta īstenošana ir svarīga Labāka regulējuma politikas kontekstā, ņemot vērā arī Eiropadomes 2007.gadā izvirzīto uzdevumu līdz 2012.gadam samazināt administratīvo slogu ES par 25%. Projekta galvenās mērķa grupas ir iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes. Projekta iesniedzējs ir Valsts kanceleja, kā galvenos sadarbības partnerus piesaistot Ekonomikas, Tieslietu un Zemkopības ministriju. Par projekta norises vietu noteikta visa Latvijas teritorija. Projekta ilgums – 71 mēnesis (2009.gada 1.februāris – 2014.gada 31.decembris).

Projekta rezultāti: Projektā plānotās aktivitātes ir veiksmīgi īstenotas un tās tika vērstas trīs virzienos:
- Administratīvā sloga (jeb administratīvo šķēršļu) izpēte gan uzņēmējiem, gan nevalstiskajām organizācijām, gan iedzīvotājiem kopumā;
- Pasākumu plānu izveide administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
- Publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku izpratnes veicināšana, gan apspriežot izpētes rezultātus, gan sniedzot metodisko atbalstu. Projektā tika veikti 13 pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām un administratīvajām procedūrām, veikts administratīvā procesa ietekmes izvērtējums, izstrādātas divas metodiskās rokasgrāmatas: „Paplašinātais standarta izmaksu modelis” un „Klienta maršruta attēlošanas metode”. Projektā tika noorganizēts darba seminārs – ekspertu panelis par projekta ietvaros izstrādātā pētījuma „Komersantu kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” rezultātiem un turpmāko rīcību, kā arī darba seminārs – ekspertu panelis par projekta ietvaros izstrādātā pētījuma „Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” rezultātiem un turpmāko rīcību. Pasākumā piedalījās uzņēmēju, NVO un valsts pārvaldes iestāžudarbinieki. Tāpat tika noorganizēts darba seminārs – ekspertu panelis par Standart Cost Model (projekta ietvaros tiek izstrādāta metodiskā rokasgrāmata par šī modeļa pielietošanu). Pasākumā piedalījās valsts pārvaldes iestāžu darbinieki. Bez tam tika noorganizēti 18 darba semināri valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem un 54 semināri pašvaldību iestāžu darbiniekiem par administratīvā sloga samazināšanas nozīmi un regulējuma analīzes metodēm administratīvā sloga identificēšanai, noorganizētas 4 ikgadējās konferences par administratīvā sloga tematiku -„Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai". Tika izstrādāta mācību programmai par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē), kā arī metodiskais materiāls. Bāzējoties uz to tika noorganizēti 15 vienas dienas mācību semināri valsts pārvaldes iestāžu – ministriju darbiniekiem par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē), izstrādājot tiesību aktu projektus un to anotācijas. Semināros kopumā piedalījās 400 dalībnieku. Noorganizētas 3 augsta līmeņa darba grupas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Sagatavotas 37 prese relīzes, sagatavoti un ievietoti 10 raksti nacionālajos un reģionālajos drukātajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī 30 informatīvie materiāli par projekta aktivitātēm. Informācija par projekta aktivitātēm pieejama arī Valsts kancelejas mājas lapā. Noorganizēti 10 pieredzes apmaiņas braucieni valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī nodrošināta dalība 27 Eiropas Savienības līmeņa darba grupās – sanāksmēs.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2015-09-17
Projekta kopējais finansējums: 1 348 162.09 EUR / 947 493.71 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 1 145 937.77 EUR / 805 369.65 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 202 224.32 EUR / 142 124.06 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 1 348 162.09 EUR / 947 493.71 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 1 145 937.77 EUR / 805 369.65 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001
Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja
Sadarbības partneris: Ekonomikas ministrija,Tieslietu ministrija,Zemkopības ministrija,Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Uzsākšanas datums: 01.02.2009.
Pabeigšanas datums: 31.07.2015.
Juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Telefons: 67082900
Fakss: 67280469
Statuss: Pabeigts