eea-norway


Atbalsts Latvijas Dabas fonda līdzdalībai sabiedrības iesaistīšanas un lēmumu pieņemšanas procesos dabas aizsardzības jomās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- veicināt pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās atbildības attīstību dabas aizsardzības jomā, uzlabojot LDF darbinieku kapacitāti, sadarbojoties ar citām NVO un līdzdarbojoties dažāda līmeņa normatīvo aktu izstrādē,
- veicināt informētas un aktīvas sabiedrības izveidi, izglītojot un sniedzot iespējas līdzdarboties dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomā,
- aktīvi līdzdarboties lauku attīstības politikas veidošanā, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu agroainavā un purvos,
- izvērtēt nacionālajā plānā paredzēto plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības koncepciju no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa,
- nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu apdraudētām sugām un biotopiem un informēt sabiedrību par to nozīmi un iesaistīt to saglabāšanā,
- nodrošināt sabiedrības līdzdalību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pilnveidošanā, aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādē, dabas aizsardzības plānu izstrādē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- "Noorganizēti 10 semināri par dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem – ideju popularizēšana, aktualitātes, tūrisms aizsargājamās teritorijās un Latvijas lauku vidē (vairāk kā 300 dalībn.);
- Pabeigta dabas aizsardzības plānu izstrāde 4 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, veikta dabas parka "Doles sala" sugu un biotopu izpēte;
- Izveidota lauku partnerība "Ziemeļgauja";
- Izstrādāta Zaļā dzīvesveida rokasgrāmata Hansabankai un izdota brošūra "Mākslīgās ligzdas meža pīlei";
- Sniegts viedoklis par 5 normatīvo aktu projektiem un 1 ierosinājums par īpaši aizsargājamu sugu saglabāšanu 2 teritorijās;
- Veikta 6 studentu zinātnisko darbu izstrādes konsultēšana;
- Veikta aktīva sadarbība ar vietējām un ārvalstu organizācijām: dalība 11 dažādu dabas teritoriju konsultatīvo padomju darbā, dalība diskusiju forumā par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību privātajos mežos un sanāksmē par dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu, dalība 2 starptautiskās konferencēs un 3 starptautisku darba grupu sanāksmēs.
- Sekmīgi nodrošināta sabiedrības informēšana ar mājas lapu www.ldf.lv (vidēji 4000-5000 apmeklētāju mēnesī).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 28056.87 LVL / 39 921.33 EUR
Izlietotais grants: 6375.64 LVL / 9 071.72 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-4/02
Projekta īstenotājs: Latvijas dabas fonds
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.ldf.lv
Statuss: Pabeigts