eea-norway


Atbalsts Latvijas Dabas fonda līdzdalībai sabiedrības iesaistīšanas un lēmumu pieņemšanas procesos dabas aizsardzības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- veicināt pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās atbildības attīstību dabas aizsardzības jomā, uzlabojot LDF darbinieku kapacitāti, sadarbojoties ar citām NVO un līdzdarbojoties dažāda līmeņa normatīvo aktu izstrādē,
- veicināt informētas un aktīvas sabiedrības izveidi, izglītojot un sniedzot iespējas līdzdarboties dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomā,
- aktīvi līdzdarboties lauku attīstības politikas veidošanā, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu agroainavā un purvos,
- izvērtēt nacionālajā plānā paredzēto plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības koncepciju no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa,
- veicināt ES Direktīvas „Par savvaļas putnu aizsardzību” ieviešanu Latvijā,
- nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu apdraudētiem biotopiem un iesaistīt sabiedrību aktīvās darbībās to saglabāšanā,
- nodrošināt sabiedrības līdzdalību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pilnveidošanā un dabas vērtību saglabāšanā,
- veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un integrētu apsaimniekošanu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- dalība Positivus AB mūzikas festivālā (dabas skaņu telts);
- noorganizēti 11 semināri studentiem, speciālistiem un zemju īpašniekiem par dabas aizsardzības jautājumiem (vairāk kā 220 dalībnieki);
- noorganizēts 1 seminārs LDF darbiniekiem par kolektīva veidošanu un stratēģisko mērķu plānošanu (23 dalībnieki);
- izdoti 9 dažādi ar dabas aizsardzību saistīti materiāli (t.sk. krievu valodā) un 1 grāmata "Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā";
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā: dalība 10 sēdēs Zemkopības ministrijā, Lauku attīstības plāna uzraudzības komitejā un Valsts Lauku tīkla Sadarbības padomē, sniegti 13 atzinumi par normatīvajiem aktiem, 1 viedoklis un 7 vēstules par citiem jautājumiem;
- Izstrādāti 4 aizsardzības plāni dabas rezervātiem;
- Savāktas ~ 350 tonnas makulatūras;
- Izdoti vairāki materiāli par Latvijas Dabas fondu (informatīvas lapiņas, gada pārskats);
- Sekmīgi nodrošināta sabiedrības informēšana ar mājas lapu www.ldf.lv (vidēji 3100 apmeklētāju mēnesī).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 62253.08 LVL / 88 578.15 EUR
Izlietotais grants: 23814.24 LVL / 33 884.61 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-4/02-2008
Projekta īstenotājs: Latvijas dabas fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.ldf.lv
Statuss: Pabeigts