eea-norway


Atbalsts Latvijas Dabas fonda līdzdalībai sabiedrības iesaistīšanas un lēmumu pieņemšanas procesos dabas aizsardzības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- veicināt vides un dabas aizsardzības interešu integrāciju, atbalstīt vietējo un nacionālo NVO izveidi un veicināt NVO sadarbību,
- informēt sabiedrību par vides, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības aspektiem,
- veikt darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos, agroainavā, piekrastē, purvos un saldūdeņos un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību, kā arī formulēt sabiedrības viedokli par dažādu tautsaimniecības sektoru darbības ietekmi uz vidi,
- veikt darbības, lai nodrošinātu labvēlīga aizsardzības statusu apdraudētiem biotopiem un sugām un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību,
- veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Dalība 4 tūrisma attīstības plānu izstrādē Natura 2000 teritorijām Latvijā;
- Noorganizēti 8 semināri par dabas aizsardzības jautājumiem;
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā: sniegtas rekomendācijas Vides ministrijai par 1 ES direktīvas ieviešanu Latvijā, sniegts viedoklis par 12 normatīvo aktu projektiem un vairāk kā 20 normatīvajiem aktiem un stratēģiskajiem dokumentiem, nodibinājuma pārstāve ievēlēta par Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāju (piedalījusies vismaz 35 normatīvo aktu izskatīšanā un atzinumu/NVO viedokļa formulēšanā);
- Aktīva dalība ZM Medību saimniecības attīstības fonda konsultatīvajā padomē (izskatīti 33 projektu pieteikumi), sniegti komentāri par Medību saimniecības attīstības pamatnostādnēm 2009-2013;
- Attīstīta sadarbība ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību – panākta vienošanās par turpmāko sadarbību, informācijas apmaiņu un vienotu pozīciju, īstenota 1 kopīga akcija;
- Izveidots portāls dabasdati.lv, kurā iedzīvotāji var ziņot par visdažādāko savvaļas sugu novērojumiem Latvijā (saņemti 15 tūkstoši ziņojumu).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 62258.00 LVL / 88 585.15 EUR
Izlietotais grants: 23114.38 LVL / 32 888.80 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-4/02-2009
Projekta īstenotājs: Latvijas dabas fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.ldf.lv
Statuss: Pabeigts