eea-norway


Biedrības "Zemnieku Saeima" darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- pilnveidot un sakārtot lauksaimniecības nozares normatīvo aktu bāzi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un lauksaimnieku interesēm;
- uzlabot nosacījumus uzņēmējdarbībai laukos;
- sagatavot priekšnosacījumus veiksmīgai Eiropas Savienības vides prasību ieviešanai lauku saimniecībās;
- informēt un izglītot lauksaimniekus;
- attīstīt lauku un lauksaimniecības NVO;
- celt sabiedrības izpratni par laukiem un lauksaimniecību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 semināri un 4 informatīvās dienas par vides prasību ieviešanu saimniecībās vides jūtīgās teritorijās (kopā vairāk kā 300 dalībnieki);
- Biedrības pārstāvis piedalījies mācībās par profesionālo izglītību lauksaimniecības sektorā;
- Sniegtas konsultācijas 256 biedriem, izplatīti 4 informatīvi apkārtraksti (katrs 785 eks.);
- Piesaistīti 33 jauni biedri (kopējais biedru skaits - 765);
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā valsts un ES līmenī: sagatavoti 19 rakstiski atzinumi un priekšlikumi par tiesību aktiem un to projektiem, dalība 49 darba grupās, komisijās vai padomēs 8 valsts institūcijās, dalība 3 dažādās COPA/COGECA darba grupās, dalība Ziemeļamerikas un ES lauksaimniecības konferencē;
- Attīstīta sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Latvijas cukurbiešu audzētāju asociāciju un Latvijas Pilsonisko aliansi;
- veikti publicitātes pasākumi (sagatavotas 13 preses relīzes, sniegta 21 intervija radio, TV un presē, regulāri atjaunota informācija mājas lapā www.zemniekusaeima.lv).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 7995.88 LVL / 11 377.11 EUR
Izlietotais grants: 6969.05 LVL / 9 916.06 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-5/03
Projekta īstenotājs: Zemnieku Saeima
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.zemniekusaeima.lv
Statuss: Pabeigts