eea-norway


Biedrības "Zemnieku Saeima" darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- veicināt Latvijas lauksaimniecības ilgtermiņa mērķu noteikšanu valstiskā līmenī;
- piedalīties sarunās par ES lauksaimniecības politikas veselības pārbaudi, lai mazinātu nevienlīdzību starp dažādu dalībvalstu lauksaimniekiem;
- piedalīties lauksaimniecības un lauku attīstību regulējošās normatīvās bāzes izstrādē un lauksaimniecības apdrošināšanas sistēmas izveidē;
- veicināt, lai ES finansējuma saņemšanas nosacījumi būtu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem labvēlīgi, viegli saprotami un izpildāmi;
- kavēt nelietderīgu ES fondu un atbalsta maksājumu izmantošanu;
- sniegt priekšlikumus par atbalsta maksājumu piešķiršanu lauksaimniecībai un laukiem;
- sniegt priekšlikumus nacionālo subsīdiju programmas izstrādei lauksaimniecībā 2009. gadam;
- piedalīties lauksaimniecības nozares normatīvās bāzes veidošanā ES vides prasību ieviešanai;
- sekot efektīvai valdības deklarācijas izpildei lauksaimniecības un lauku attīstības jomās;
- cīnīties par lopkopības nozares saglabāšanu un tālāku attīstību Latvijā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts biedru gada kongress (283 biedri);
- Sniegtas 835 konsultācijas (klātienē un telefoniski), izsūtīti 12 informatīvi apkārtraksti (katrs vismaz 850 eks.);
- Piesaistīti 17 jauni biedri (kopējais biedru skaits - 827);
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā valsts līmenī: sagatavoti 184 priekšlikumi dažādām institūcijām, dalība 89 darba grupās, sanāksmēs 10 valsts pārvaldes institūcijās, dalība 14 sanāksmēs par normatīvās bāzes jautājumiem lauksaimniecības nozarē;
- Dalība 12 starptautiskos pasākumos, tai skaitā COPA/COGECA kongresā;
- Veikti publicitātes pasākumi (sagatavotas 38 preses relīzes, biedrības viedoklis atspoguļots 402 rakstos masu saziņas līdzekļos, regulāri atjaunota informācija mājas lapā www.zemniekusaeima.lv).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 21055.94 LVL / 29 959.90 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-5/03-2009
Projekta īstenotājs: Zemnieku Saeima
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.zemniekusaeima.lv
Statuss: Pabeigts