eea-norway


Atbalsts Latvijas Zaļās kustības iniciatīvām ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un interešu aizstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Sekmēt efektīvu vides pārvaldību, realizējot vides un sabiedrības interešu aizstāvību un veicinot vietējo iniciatīvu attīstību un līdzdalību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā;
- Veicināt vides aspektu integrēšanu ar vidi saistītos nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, sniedzot priekšlikumus un sagatavojot komentārus un atzinumus;
- Īstenot sabiedrību izglītojošas aktivitātes izplatot informāciju un organizējot pasākumus, it īpaši tādās jomās kā piekrastes aizsardzība, klimata pārmaiņas un ilgtspējīga enerģētika;
- Paaugstināt biedrības rīcībspēju veicot reģionālo nodaļu vadības un biedru apmācību un organizējot darba grupu sanāksmes par vietējā līmeņa aktivitātēm vides interešu aizstāvībai un sadarbības iespējām ar dažādiem partneriem;
- Paplašināt sadarbību ar dažādām mērķgrupām un iesaistīt jaunus biedrus un ieinteresēt jauniešus brīvprātīgajā darbā ar vides aizsardzības saistītu aktivitāšu realizēšanā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki publiski pasākumi – tematiskas filmas demonstrēšana, 2 sakopšanas talkas, Ūdens dienas pasākumi 2 pilsētās;
- Līdzdalība 3 pasākumos (konferencēs, seminārā) par vides jautājumiem;
- Noorganizēta diskusija par piekrastes aizsardzības jautājumiem (27 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 semināri biedriem un aktīvistiem par aktuāliem vides jautājumiem, sabiedrības līdzdalības jautājumiem un administratīvajiem jautājumiem (kopā 32 dalībnieki);
- Piesaistīti jauni biedri;
- Biedrība un tās reģionālās nodaļas risinājušas 14 konkrētus iespējamu pārkāpumu gadījumus;
- Sniegti atzinumi, komentāri un priekšlikumi par 6 dažādiem politikas dokumentiem, dalība 14 sanāksmēs, komisijās vai padomēs 9 dažādās institūcijās, noorganizētas 3 tikšanās par Zaļā iepirkuma veicināšanas jautājumiem;
- Veiktas aktīvas darbības, lai vērstos pret jaunas AES būvniecību Lietuvā, pausts viedoklis pret ogļu elektrostacijas būvniecību Kurzemē, veikta vēl 3 rūpniecības objektu attīstības uzraudzība;
- Veikti publicitātes pasākumi (8 preses relīzes, 5 reizes informācija publicēta masu informācijas medijos, 1 reizi informācija sniegta TV").
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26800.00 LVL / 38 132.96 EUR
Izlietotais grants: 18015.01 LVL / 25 633.05 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-31/04-2008
Projekta īstenotājs: Latvijas Zaļā kustība
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.zalie.lv
Statuss: Pabeigts