eea-norway


Atbalsts Latvijas Zaļās kustības iniciatīvām ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un interešu aizstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Atbalstīt vides aktīvismu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu jautājumu risināšanā, vietējā un nacionālā līmenī sadarbojoties ar citām biedrībām, iniciatīvas grupām un indivīdiem, sniedzot konsultācijas un citu atbalstu;
- Sekmēt vides politikas integrāciju nozaru politikās, it īpaši enerģētikas un reģionālās attīstības jomās, sniedzot priekšlikumus, piedaloties darba grupu darbā un ekspertu diskusijās, sagatavojot komentārus un atzinumus par politikas plānošanas dokumentu projektiem;
- Veicināt vides izglītību, izplatot informāciju un organizējot uz sabiedrību vērstus pasākumus, it īpaši tādās jomās kā piekrastes aizsardzība un attīstība, klimata pārmaiņas un ilgtspējīga enerģētika.
- Koordinēt reģionālo nodaļu darbību un pieredzes apmaiņu caur kopīgām tematiskām aktivitātēm un regulārām darba grupu sanāksmēm.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēts seminārs par piekrastes attīstību un aizsardzību, dalība vairākos citos semināros;
- noorganizēti dažādi vides aizsardzības pasākumi: „Klimata diena Ventspilī”, „Ūdens dienas", "Zemes dienas", „Diena bez auto”, „Saglabāsim Latvijas kāpas – 2009”;
- dalība 2 Latvijas mēroga konferencēs, 1 starptautiskā konferencē par dažādiem vides jautājumiem, nolasītas vairākas lekcijas;
- sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem ar vidi saistītu jautājumu risināšanā;
- dalība Vides konsultatīvajā padomē, 3 sabiedriskajās apspriešanās un aktīva iesaistīšanās vairāk kā 10 konkrētu vides aizsardzības jautājumu risināšanā, t.sk. iesniegta sūdzība Lietuvas administratīvajā tiesā par IVN Visaginas AES;
- noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Vāciju, kā arī noorganizēts atbildes pieredzes apmaiņas brauciens uz Rojas novadu, lai iepazīstinātu ar piekrastes problēmām;
- Veikti publicitātes pasākumi (14 reizes informācija publicēta masu informācijas medijos, t.sk. interneta portālos, regulāri ievietota biedrības mājas lapā www.zalie.lv, 1 reizi informācija sniegta TV).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26800.00 LVL / 38 132.96 EUR
Izlietotais grants: 22000.00 LVL / 31 303.18 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-31/04-2009
Projekta īstenotājs: Latvijas Zaļā kustība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.zalie.lv
Statuss: Pabeigts