eea-norway


Ar saknēm turēsimies

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Turpināt paaugstināt biedrības darbības kapacitāti;
- Organizēt 14 informatīvos seminārus par Latvijas un ES novitātēm lauksaimniecības jomā;
- Organizēt 6 apmācības grāmatvedībā;
- Organizēt biedrības biedru sistemātiskas sapulces informācijas nodošanai, problēmsituāciju risināšanai un jaunu ierosinājumu un ideju apkopošanai un apstrādei;
- Turpināt darbu pie dažādu ieteikumu, komentāru un ierosinājumu izstrādes lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai;
- Uzlabot informācijas apkopošanas, izplatīšanas mehānismus biedriem un interesentiem;
- Sniegt konsultācijas;
- Organizēt darbu jauniešu iesaistīšanai biedrības aktivitātēs;
- Izstrādāt detalizētu un reālu aktivitāšu programmu 2009. gadam;
- Izstrādāt projektus finanšu piesaistei aktivitāšu realizācijai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts 31 informatīvs seminārs lauksaimniekiem par ES atbalstu un subsīdijām, tiešajiem maksājumiem, jaunumiem nodokļu sistēmā, līgumu noformēšanu un slēgšanu (kopā 460 dalībnieki), 2 semināri par grāmatvedību (kopā 87 dalībnieki) un 6 dažādos pagastos noorganizētas apmācības grāmatvedības jautājumos (78 dalībnieki, katrā 7-9 nodarbības);
- Sniegtas 755 konsultācijas lauksaimniekiem par dažādiem jautājumiem;
- Dalība Piena protesta akcijā 30.05.2009. (18 lauksaimnieki);
- Noslēgts sadarbības līgums ar "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi". Dalība 8 LOSP pārstāvju sapulcēs;
- Noorganizēti 3 Latvijas mēroga pieredzes apmaiņas braucieni biedrības biedriem (95 dalībnieki) un 3 ekskursijas uz Igauniju (95 dalībnieki) un Lietuvu (17 dalībnieki), noorganizēts brauciens uz Lauksaimniecības tehnikas izstādi (32 dalībnieki);
- Iegādāts portatīvais dators un printeris;
- Piesaistīti 7 jauni biedri;
- Veikti publicitātes pasākumi (15 publikācijas preses izdevumos par aktuāliem lauksaimniecības jautājumiem, dalība Latvijas Zemnieku sporta spēlēs).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 19935.00 LVL / 28 364.95 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-2/09-2008
Projekta īstenotājs: Gulbenes Lauksaimnieku biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
Statuss: Pabeigts