eea-norway


Liepājas NVO atbalsta centra darbs - caurspīdīguma, ienesīguma, vienlīdzības un tiesiskuma vārdā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt cilvēkresursus un tos pilnvērtīgi izmantot sociālā kapitāla vairošanā- projektu izstrādē un jaunu biedru piesaistē;
- Sistemātisku publiskās pārvaldes darba (t.sk. lēmumu pieņemšanas) sabiedrības uzraudzību, tās līdzatbildības sekmēšanu;
- Pilnveidot infrastruktūru un radīt jaunas darba vietas ilgtspējīgai un efektīgai NVO darbības nodrošināšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sagatavoti un Liepājas pilsētas domē iesniegti 4 projekti;
- Noorganizēti vairāki publiski pasākumi - Ziemassvētku radošā darbnīca (50 dalībnieki) un koncerts "NVO Ziemassvētki" (piedalījās 15 NVO);
- Noorganizētas vairākas apmācības par projekta cikla vadību (25 dalībnieki) un sabiedrības līdzdalības publiskajā pārvaldē tiesiskajiem un estētiskajiem aspektiem (20 dalībnieki) un sniegtas 48 konsultācijas par šiem jautājumiem;
- Noorganizēts NVO pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (8 dalībnieki);
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – izveidota biedrības mājas lapa www.liepajango.lv, iegādāts dators un diktofons, izstrādāta biedrības darbības programma 2008.gadam;
- Veikti publicitātes pasākumi (2 publikācijas preses izdevumos, izplatītas ikmēneša informatīvās lapas (1000 gab.), informācija publicēta biedrības mājas lapā www.liepajango.lv).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 7996.74 LVL / 11 378.34 EUR
Izlietotais grants: 6943.64 LVL / 9 879.91 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-7/10
Projekta īstenotājs: Liepājas nevalstisko organizāciju centrs
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.liepajango.lv
Statuss: Pabeigts