eea-norway


Liepājas NVO atbalsta centra darbs - caurspīdīguma, ienesīguma, vienlīdzības un tiesiskuma vārdā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt cilvēkresursus un tos pilnvērtīgi izmantot sociālā kapitāla vairošanā- projektu izstrādē un jaunu biedru piesaistē;
- Sistemātisku publiskās pārvaldes darba (t.sk. lēmumu pieņemšanas) sabiedrības uzraudzību, tās līdzatbildības sekmēšanu;
- Mērķtiecīgi pilnveidot infrastruktūru ilgtspējīgai un efektīgai NVO darbības nodrošināšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas apmācības par tādiem jautājumiem kā NVO laba pārvaldība, sadarbība un pasākumi, sabiedriskās attiecības, tiesiski ētiskie aspekti publiskajā pārvaldē (katrā vidēji 12 dalībnieki). NVO biedru un brīvprātīgo kvalifikācijas celšanai noorganizēta arī 1 tikšanās ar VID un citiem speciālistiem (31 dalībnieks);
- Sniegtas konsultācijas 82 NVO biedriem un brīvprātīgajiem par grāmatvedību un NVO dibināšanu, noorganizēta NVO konsultāciju diena par projektu konkursu iespējām (31 dalībnieks);
- Noorganizēti vairāki jauniešu NVO pieredzes apmaiņas pasākumi (katrā 12 dalībnieki);
- Sagatavoti un iesniegti 2 projektu pieteikumi (SIF un Jaunatnes sabiedrisko programmu aģentūrai);
- Noorganizētas 8 diskusijas "Iepazīsti pirmās personas" (34 dalībnieki) un pasākums "Skrējiens kopā ar politiķiem" (38 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 konkursi "Radi savu lauku sētu!" (14 dalībnieki) un "Iepazīsti NVO!" (31 dalībnieks);
- Veikta Liepājas NVO centra nākotnes darbības un sadarbības ar pašvaldību un citām NVO plānošana (notikušas tikšanās, diskusijas, konference, plāna izstrāde);
- Īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju (10 biedrības pārstāvji);
- Veikti publicitātes pasākumi (izplatītas informatīvās lapas "Mēs kopā" (kopā ~ 1000 gab.), sagatavotas un izsūtītas 14 preses relīzes.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 18099.02 LVL / 25 752.59 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-7/10-2009
Projekta īstenotājs: Liepājas nevalstisko organizāciju centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.liepajango.lv
Statuss: Pabeigts