eea-norway


Liepājas Neredzīgo biedrība - vienlīdzīgas sabiedrības veidošanas virzītājspēks Liepājā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- veicināt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti integrāciju sabiedrībā, viņu interešu aizstāvību un dzīves kvalitātes paaugstināšanu;
- ieviest un nodrošināt vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem sociālās rehabilitācijas, apmācību un citus alternatīvos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
- apvienot cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti un motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
- veicināt informācijas apmaiņu un pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti;
- organizēt izglītojošus, informatīvus pasākumus, akcijas un citas aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti un plašākai sabiedrībai;
- attīstīt sadarbību ar dažādām valsts, pašvaldību un nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
- veicināt izglītības, nodarbinātības, fiziskās un informatīvās vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti;
- veicināt sabiedrībā izpratni par Universālā dizaina principiem, vides pieejamības standartiem un to nodrošināšanu redzes un cita veida invalīdiem;
- organizēt sporta, fiziskās rehabilitācijas un kultūras pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas amatniecības nodarbības, datorapmācības, braila raksta apmācības, sporta nodarbības un atbalsta grupas redzes invalīdiem;
- Īstenoti vairāki informatīvi – izglītojoši pasākumi skolēniem (317 skolēni) un citiem interesentiem;
- Biedrības biedri piedalījušies 6 apmācībās par jautājumiem, kas skar biedrības ikdienas darbību un projektu sagatavošanu;
- Noorganizēti 17 informatīvi semināri par jautājumiem, kas tieši skar redzes invalīdus (kopā 276 dalībnieki);
- Sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas centrā "Dzīves skola" (vairāk kā 17 invalīdi) un invalīdu dzīves vietā (30 invalīdi);
- Sadarbība ar vairākiem Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO, citām Kurzemes reģiona NVO, Liepājas pilsētas pašvaldību un uzņēmējiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv, 22 publikācijas dažādos masu medijos, izdoti 1000 informatīvi bukleti un 1000 informatīvi plakāti, izdots 1 izdevums "Gaisma Tumsā").
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 26942.29 LVL / 38 335.42 EUR
Izlietotais grants: 23993.69 LVL / 34 139.95 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-5/11-2009
Projekta īstenotājs: Liepājas neredzīgo biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.redzigaismu.lv
Statuss: Pabeigts