eea-norway


Mūsu stabilitāte un attīstība - Kurzemes reģiona pilsoniskai sabiedrībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- sekmēt programmu un projektu īstenošanu, lai veicinātu vardarbības mazināšanos sabiedrībā, sniegtu atbalstu veselīgas ģimenes veidošanai, krīzē nonākušām personām;
- ieviest aktivitātes, lai veicinātu sociālās, medicīnas, izglītības, tiesību sistēmā strādājošo personu profesionālās kapacitātes celšanu bērnu un ģimenes tiesību atbalsta jomās;
- veicināt sabiedrības sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu;
- stiprināt TKC, kā Kurzemes reģionā konsultējošas un sadarbību veicinošas organizācijas, vadības, tehnisko un operacionālo kapacitāti;
- nodrošināt materiālos un cilvēku resursus mērķu sasniegšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Biedrības biedri piedalījušies 5 apmācībās par tādiem jautājumiem, kā vadības psiholoģija, mākslas terapija, palīdzības bērnu tirdzniecības upuriem, sadarbība ar policiju un tās darbības vērtēšana;
- Rehabilitēti 78 vardarbībā cietuši bērni, sniegtas 287 konsultācijas par rehabilitācijas, sociālās aprūpes un psiholoģijas jautājumiem;
- Izveidota apmācību programma valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību;
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā: dalība Talsu pilsētas domes darba grupās un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbā, sniegti priekšlikumi un sagatavots pieteikums LM Sociālo pakalpojumu pārvaldei, nosūtītas 28 anketas bāriņtiesu un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un aptaujas anketas Talsu rajona skolu sociālajiem pedagogiem;
- Sadarbība ar Latvijas Universitāti, vairākām reliģiskām organizācijām, muzejiem, pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, Talsu televīziju un Atkarības konsultācijas punktu.
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – pilnveidots organizācijas komunikācijas plāns, izveidota organizācijas Sabiedrisko attiecību daļa, izveidota datu bāze, iegādāts biroja aprīkojums;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.krizucentrs.lv, 8 publikācijas laikrakstos, izveidoti 3 sižeti vietējai TV).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 8796.92 LVL / 12 516.89 EUR
Izlietotais grants: 7553.41 LVL / 10 747.53 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-8/12
Projekta īstenotājs: Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.krizucentrs.lv
Statuss: Pabeigts