eea-norway


Zemgales NVO atbalsta centrs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Sekmēt informācijas pieejamību par Zemgales NVO sektora darbu, sadarbojoties ar Zemgales pašvaldību sabiedrisko attiecību darbiniekiem /informācija web lapās/;
- Veidot jauniešu organizāciju sadarbības tīklu un attīstīt tā darbību;
- Pievērst īpašu uzmanību pagastos 2006. un 2007. gadā jaunizveidotajām nevalstiskajām organizācijām un neformālajām apvienībām, sekmējot to spēju apgūt NVO vadībai nepieciešamās iemaņas un zināšanas;
- Sekmēt brīvprātīgā darba attīstību un labās prakses pārņemšanu no Rietumeiropas nevalstiskajām organizācijām.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta pašvaldību un jauniešu NVO tikšanās, kur panākta vienošanās par informācijas apmaiņu (15 dalībnieki);
- Noorganizētas 3 NVO informācijas dienas (Jēkabpilī, Dobelē, Jelgavā), apmeklētas 6 skolas, kurās sniegta informācija par iespējām, ko piedāvā NVO sektors (informēti 109 skolēni un 18 studenti);
- Organizācijas darbinieki, NVO aktīvisti un jaunu NVO pārstāvji apmācīti par tādiem jautājumiem kā grāmatvedība, lietvedība, projektu sagatavošana, personības izzināšana, brīvprātīgais darbs, projektu rakstīšana, psiholoģija, preses relīzes, prakse kādā organizācijā (6 darbinieki, 9 jaunieši, 14 citu NVO pārstāvji);
- Sniegtas 46 konsultācijas par dažādiem NVO administratīvās darbības jautājumiem;
- Dalība Jelgavas domes Integrācijas komisijā - sagatavoti priekšlikumi Jelgavas integrētās attīstības programmai un Jelgavas integrācijas programmas rīcības plānam;
- Uzturēta Zemgales NVO datu bāze (203 organizācijas);
- Sadarbība ar Jēkabpils NVO atbalsta centru un LLU;
- Veikti publicitātes pasākumi (14 preses relīzes, vairāk kā 40 ziņas ievietotas Zemgales pašvaldību mājas lapās, uzturētas 3 aktīvas e-pastu listes, kurām regulāri tiek nosūtīta jaunākā informācija (kopā 1167 adresāti)).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 8888.00 LVL / 12 646.48 EUR
Izlietotais grants: 7864.21 LVL / 11 189.76 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./5-8/14
Projekta īstenotājs: Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centr
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.zemgalei.lv
Statuss: Pabeigts