eea-norway


PROVIDUS - pārmaiņu veicinātājs labākai Latvijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Dot ieguldījumu politikas kvalitātes uzlabošanā Latvijā, tajā skaitā veicināt iedzīvotāju un neformālo grupu līdzdalības efektivitāti politikas procesā labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, krimināltiesībās, tolerances veicināšanā un Eiropas politikas jomā;
- uzturēt portālu www.politika.lv.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 3 apmācības Tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem par alternatīvajām metodēm darbā ar cietušajiem un likumpārkāpējiem (84 dalībnieki);
- Publiskoti vairāki ziņojumi un pētījumi, kas skar tādus jautājumus kā: tiesnešu atbildība un ētika; korupcijas novēršanas prakse; informācijas atklātības tiesiskā regulējuma loma pētnieciskajā darbā; ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi; imigrantu integrācija Latvijā un labās prakses piemēri ES valstīs; tolerances jautājumi skolās; neiecietības izpausmes politiķu publiskajā runā, likumdošanas iniciatīvās un publikācijās presē;
- Portālā politika.lv atvērtas jaunas tematiskas sadaļas par vides aizsardzību un ilgtspējas attīstību;
- Dalība Saeimas komisijās un Saeimas sēdēs par jautājumiem, kas skar vēlēšanas, sniegti atzinumi par 3 politiskajiem dokumentiem;
- Veikta korupcijas riska analīze par Kohēzijas fonda izmantošanu Latvijā laika posmā no 2004. - 2006.gadam;
- Izdots kārtējais pārskats latviešu un angļu valodā par pretkorupciju Latvijā "Korupcija C";
- Sagatavota metodoloģija 2009.gada pašvaldību vēlēšanu monitoringa veikšanai;
- Noorganizēta 1 sabiedriskā apspriede par Vides politikas pamatnostādnēm;
- Publicēti 3 raksti par alternatīvām strīdus risināšanas metodēm administratīvajā procesā; sagatavoti 4 raidījumi un publicēti 8 raksti par dažādības integrācijas tēmām; portālā www.politika.lv publicētas 186 jaunas oriģinālmateriālu darba programmas.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 17908.38 LVL / 25 481.33 EUR
Izlietotais grants: 16117.54 LVL / 22 933.19 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-4/01-2008
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts