eea-norway


Dzimumu līdztiesības veicināšana ekonomikas un sociālajā vidē, attīstot nevalstisko organizāciju darbību Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Stiprināt un attīstīt vietējās apvienības reģionālās biedru organizācijas, kas līdzdarbojas Lietišķo sieviešu apvienībā, ar nepieciešamo atbalstu finanšu piesaistē, kas ļautu tām nodrošināt pastāvīgu darbību jau 2011.gadā;
- Sniegt atbalstu vismaz 5 jaunām iniciatīvu grupām sava juridiskā statusa ieguvei un esošajām 59 organizācijām nodrošinot juridisko un administratīvo atbalstu NVO vadībā;
- Veidot NVO un lēmējvaras dialogu pirms 2010.gada Saeimas vēlēšanām par NVO lomu sabiedrības pārmaiņu procesā un funkciju deleģēšanas iespējām;
- Veidot interesentiem nepieciešamo informācijas bāzi – sadarbības partneru katalogus, diskusijas un informāciju jauniešiem par aktuālo NVO darbību un iespējām sasniegt mērķus tajās, veidojot publikācijas masu medijos kampaņu veidā.
- Izstrādāt un publicēt pētījumu par dzimumlīdztiesību veicinošo NVO iespējām darboties un attīstīties vietējā sabiedrībā arī ekonomiskās lejupslīdes laikā.

Projekta rezultāti: Apakšprojekta ietvaros ir sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizēti 2 semināri „LSA biedru organizāciju attīstības perspektīvas un projekti” (203 dalībnieki);
- Notika 1 diskusija jauniešiem „NVO. Politika. Līdzdalība” (51 dalībnieks);
- Notika 1 paneļdiskusija „Uzņēmējdarbība nevalstisko organizāciju darbības kontekstā” (30 organizāciju pārstāvji);
- Noorganizēta „Lietišķo sieviešu gada balva”, par kuru izplatīta 1 preses relīze un publicētas 5 publikācijas masu medijos;
- Notikušas 2 apmācības biedriem par sabiedriskās līdzdalības jautājumiem (163 dalībnieki);
- Izveidots ārvalstu sadarbības partneru katalogs;
- Veikts un publicēts pētījums par NVO darbības situāciju un attīstības perspektīvām krīzes laikā;
- Publicētas 3 publikācijas masu medijos kampaņas „NVO=sabiedrība” ietvaros;
- Sniegtas konsultācijas 52 organizācijām par tēmu NVO administrēšana un vadīšana, 40 organizācijām – juridiskajos jautājumos un 40 organizācijām – finanšu jautājumos;
- Notikušas 3 debates ar Saeimas deputātu kandidātiem (kopā 184 dalībnieki);
- Noorganizēta mācības par interaktīvo līdzekļu pielietojumu tīklošanā (24 organizāciju pārstāvji).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Izlietotais grants: 26478.77 LVL / 37 675.90 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-10/05-2010
Projekta īstenotājs: Lietišķo sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.lbwa.lv
Statuss: Pabeigts