eea-norway


SKAPIS KURZEMĒ. Sociālā Kapitāla Attīstība, Pilsoniskā Izglītība, Sadarbība KURZEMĒ

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt un piesaistīt cilvēkresursus, lai vairotu sociālo kapitālu Kurzemes reģionā, organizējot dažāda veida aktivitātes, kas popularizēs Kurzemes nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgo darbu un veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajā sektorā.
- Veicināt nevalstisko organizāciju līdzdalību vietējā līmeņa politikas veidošanā un publiskās pārvaldes darba sekmēšanā, stiprinot partnerības principus un nodrošinot pārstāvniecību Talsu un Saldus rajonos.
- Attīstīt un stiprināt Kurzemes nevalstisko organizāciju kapacitāti, veicinot likumdošanas normu izpildi, informējot un izglītojot reģiona nevalstiskās organizācijas, organizējot dažādus publicitātes pasākumus, kā arī stiprinot organizāciju savstarpēju sadarbību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Notikušas 10 izbraukuma informatīvās dienas (135 dalībnieki);
- Noorganizētas 9 sociālā kapitāla klubiņa tikšanās (128 dalībnieki);
- Noorganizēts Kurzemes NVO festivāls forums (221 dalībnieks no 38 organizācijām);
- Dažādās Kurzemes novada pilsētās noorganizētas 20 informatīvas konsultāciju dienas, kurās sniegta informācija par dažādiem ar NVO darbību saistītiem jautājumiem (kopā 307 dalībnieki);
- Sniegtas 55 individuālas konsultācijas par dažādām tēmām;
- Dalība 8 NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdēs, 2 Memoranda par mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta politikas pamatprincipiem tikšanās; 1 pretnabadzības tīkla izveides sanāksmē. Noorganizēta 1 pretnabadzības pasākumu ieviesēju un politikas veidotāju apaļā galda diskusija;
- Noorganizēta 1 tikšanās ar Talsu novada deputātu kandidātiem un NVO pārstāvjiem (42 dalībnieki);
- Iegādāta multifunkcionāla drukas iekārta;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.zkcentrs.lv, pārraidīti 2 TV sižeti, sagatavotas un nosūtītas 14 ziņu lapas (250 saņēmēji)).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 26666.00 LVL / 37 942.30 EUR
Izlietotais grants: 22562.68 LVL / 32 103.80 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-17/07-2009
Projekta īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.zkcentrs.lv
Statuss: Pabeigts