eea-norway


Kopienu filantropijas attīstība Ziemeļkurzemē 2008. -2011.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- attīstīt iedzīvotāju un to grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā,
- sekmēt labdarības tradīciju nostiprināšanos lauku apvidos, konkrēti – Talsu rajonā,
- veicināt kopienu filantropijai atbalstošu vidi un attieksmi vietējā līmenī un nacionālā līmenī,
- nodot Talsu novadā uzkrāto pieredzi iedzīvotāju līdzdalībā un kopienu filantropijas attīstīšanā citu Latvijas novadu interesentiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Īstenotas 5 labdarības akcijas;
- Attīstīta privātpersonu mazo ziedojumu kultūra;
- Organizēta konference "Kaldinot pozitīvas pārmaiņas savā pilsētā, pagastā, novadā" (90 dalībnieki) un izdota tematiska brošūra (500 eks.);
- Dalība vairākās institūcijās un darba grupās, kas saistītas ar pilsoniskās sabiedrības un filantropijas jautājumiem: Talsu rajona pieaugušo izglītības centra Koordinācijas padomē, Talsu pilsētas attīstības stratēģijas izstrādes darbā, Latvijas Kopienu fondu kustībā;
- Veikti publicitātes pasākumi (12 preses relīzes, 28 publikācijas dažādos masu medijos, izsūtīti 3 apkārtraksti, informācija publicēta mājas lapās www.aktuali.lv, www.talsi.lv, www.tnf.lv, 3 ziņas pārraidītas vietējā televīzijā);
- Izveidota sadarbība ar fondu "Ziedot.lv".
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 19638.03 LVL / 27 942.40 EUR
Izlietotais grants: 15200.39 LVL / 21 628.21 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-2/08-2008
Projekta īstenotājs: Talsu novada fonds
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.tnf.lv
Statuss: Pabeigts