eea-norway


Latvijas Lauku sieviešu apvienības darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Sekmēt LLSA un tās sadarbības tīkla organizāciju, vietējo pašvaldību un valsts varas struktūru dialogu likumdošanas un politikas jomā, organizējot to pārstāvju tikšanās;
- Veicināt lauku NVO un dalībnieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošanu, lai sasniegtu noteiktos mērķus, kā arī piesaistītu finanses un cilvēkresursus, organizēt seminārus, tikšanās un pārrunas;
- Sekmēt LLSA sadarbības tīklu attīstību, rosināt NVO paplašināt biedru loku, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, organizējot tikšanās resursu centros, piedalīšanos izstādēs un Ziemassvētku tirdziņos;
- Veicināt filantropijas ideju stiprināšanos sabiedrībā, tai skaitā biedru un citu iedzīvotāju brīvprātīgo darbu, indivīdu un uzņēmēju ziedošanu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēta atvērto durvju diena Talsu rajona lauku sievietēm (72 dalībnieces);
- noorganizēta Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) 9. konference (245 dalībnieki);
- noorganizēta Baltijas valstu lauku sieviešu konference „Sieviete laukos – uzņēmēja vai darba ņēmēja” (120 dalībnieces);
- notikuši 3 semināri par mikrokredīta grupu veidošanas pamatprincipiem (kopā 48 dalībnieki) un 1 seminārs par ziedošanas kultūru (23 dalībnieki);
- notikušas 5 lauku sieviešu neformālo organizāciju vadītāju tikšanās;
- notikušas 3 tikšanās ar 9. Saeimas deputātiem par Tautiskā mantojuma likuma nepieciešamību Latvijā;
- dalība ikgadējā starptautiskā izstādē "Lauku sēta 2009" (50 dalībnieces) un Ziemassvētku tirdziņos vairākās Latvijas pilsētās;
- biedrība iesaistījusies Latvijas Lauku tīkla (www.laukutikls.lv) darbībā, sadarbojusies ar LR LM - 2 tikšanās par nabadzības apkarošanas gada aktivitātēm;
- notikušas tikšanās ar 5 novadu vadītājiem un noorganizēti 2 apaļā galda dialogi ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem (kopā 42 dalībnieki);
- iegādāts portatīvais dators;
- brīvprātīgajā darbā iesaistītas 26 LLSA padomes locekles;
- veikti publicitātes pasākumi (16 publikācijas 7 dažādos laikrakstos, 1 intervija LR1, 2 intervijas vietējās TV (Talsu un Valmieras)).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 11180.99 LVL / 15 909.12 EUR
Izlietotais grants: 7646.81 LVL / 10 880.43 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-6/01
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.llsa.lv
Statuss: Pabeigts