eea-norway


Finansiālais atbalsts Biedrības "Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009-2011

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt biedrības „Baltā māja” attīstību, attīstot un izglītojot cilvēkresursus, plānojot un ieviešot organizācijas sabiedrisko attiecību pasākumus, paplašinot biedrības materiāli tehnisko bāzi.
- Attīstīt sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošu darbību un pakalpojumu plānošanu.
- Veicināt indivīdu un institūciju līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības pasākumu ieviešanu, ar mērķi izglītot sabiedrību par NVO darbību, piesaistot jaunus biedrus organizācijai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- notikušas 2 dienu apmācības „Ideju forums organizācijā” (13 dalībnieki);
- notikušas 4 dienu apmācības uzņēmējdarbības veicināšanas jomā (10 dalībnieki);
- biedrības brīvprātīgie organizēja informatīvus un izglītojošus pasākumus novada cilvēkiem ar invaliditāti par psiholoģiju, karjeras veidošanu, komunikāciju tehnoloģijām, datoru lietošanu, angļu valodu un sociālo aprūpi, organizēja tikšanās interešu grupu un klubiņu vadītājiem, pensionāriem, slāvu biedrībai, organizēja līnijdejas, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības;
- nodrošināta biedrības resursu pilnveidošana un sakārtošana: veikta biedrības SVID analīze, pilnveidota biedrības mājas lapa, sakārtots biedrības arhīvs, iegādāti materiāltehniskie resursi;
- par aktivitātēm bijušas 3 publikācijas laikrakstā "Latgales laiks", kā arī izdots informatīvs galda kalendārs (300 eks.)
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 8888.88 LVL / 12 647.74 EUR
Izlietotais grants: 7915.60 LVL / 11 262.88 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-30/06
Projekta īstenotājs: Baltā māja
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.baltamaja.lv
Statuss: Pabeigts