eea-norway


Vidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izglītot reģiona iedzīvotājus un kultūrpolitikas veidotājus par kultūras lomu pilsētu sociālekonomiskajā izaugsmē;
- Piedalīties reģiona un vietējā līmeņa kultūrpolitikas veidošanā; ietekmēt un pārstāvēt reģiona intereses valsts līmeņa kultūrpolitikas veidošanā;
- Aktivizēt kultūrpolitikas pētniecību un starptautisko kultūras sadarbību, pārstāvot reģionālu kompetences centru un popularizējot Latvijas kultūrpolitiku.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- sadarbībā ar Britu padomi noorganizēti 2 iedzīvotāju mini-forumi par Kultūras lomu Vidzemes attīstībā (17 dalībnieki) un Cēsu kā tūrisma galamērķa attīstību (22 dalībnieki);
- Sniegtas 16 konsultācijas NVO par partnerību izveidi, starptautisko sadarbību un finansējuma piesaisti;
- dalība 2 starptautiskos pētniecības projektos, atjaunojot datus un analīzi par Latvijas kultūrpolitiku par 2008. gadu un veicot pētījumu par ES struktūrfondu ieguldījumu Latvijas kultūrā;
- dalība 2 starptautiskās konferencēs par sadarbības tīklu attīstību (Horvātija) un radošo kopienu plānošanu (Čehija);
- iesaiste kultūras politikas veidošanā, līdzdarbojoties Vidzemes reģiona kultūrpolitikas stratēģijas izstrādē, Cēsu pilsētas kultūras pārvaldes reorganizācijā un Vidzemes reģiona ekonomiskā profila izstrādē;
- biedrības bibliotēka papildināta ar 7 profesionālās literatūras grāmatām;
- veikti publicitātes pasākumi (vortālā www.culturelab.com publicētas vidēji 7 ziņas mēnesī un pievienoti 3 jauni resursi, 7 ziņas pārpublicētas citos portālos, nosūtīti 4 mēneša jaunumu apkārtraksti (600 adresāti) un 1 apkārtraksts angļu valodā par Latvijas pilsētu un reģionu kultūrpolitiku (200 adresāti), iespiestas info lapas par biedrību (170 eks.)).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 6449.45 LVL / 9 176.74 EUR
Izlietotais grants: 5799.71 LVL / 8 252.24 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-16/07
Projekta īstenotājs: CULTURELAB
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.culturelab.com
Statuss: Pabeigts