Print |

Home > information materials prepared by beneficiaries > EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 > NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009) > Kapacitātes stiprināšana biedrībai "Kandavas [..]

eea-norway


Kapacitātes stiprināšana biedrībai "Kandavas partnerība" pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reliģisko aktivitāšu attīstībā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Kandavas partnerība" kapacitāti, organizējot biedru apmācības, izstrādājot attīstības stratēģiju un iegādājoties nepieciešamo biroja aprīkojumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- pilsoniskas sabiedrības veidošanu un attīstību, sekmējot vietējo NVO iniciatīvu ieviešanu;
- reģionālo aktivitāšu attīstību, sekmējot komersantu iniciatīvu ieviešanu un sekmējot sadarbību starp pašvaldību-komersantiem-NVO.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par cēloņu-seku analīzi un stratēģijas rezultatīvo indikatoru noteikšanu (12 biedri), publicitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu (10 biedri), pašvaldību-komersantu sadarbības iespējām projektu realizēšanā ekonomisko aktivitāšu attīstībai (23 biedri), stratēģiju izstrādes metodēm un procesa organizēšanu (14 biedri). Projekta ietvaros iegādāta biroja tehnika (2 datori, kopētājs), izstrādāta biedrības attīstības stratēģija 2008.-2013.gadam, izstrādāts biedrības Komunikāciju plāns, notikušas 2 pieredzes apmaiņas vizītes, bijušas 4 publikācijas presē un sniegta informācija radio.
Priority: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 20809.26 LVL / 29 608.91 EUR
Grant spent: 18592.81 LVL / 26 455.19 EUR
Project number: NVOF2.1./2-1/06
Project Promoter: Kandavas partnerība
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 31.08.2008.
www: http://www.kandavaspartneriba.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 29.11.20