eea-norway


Biedrības "Culturelab" attīstība pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Culturelab" institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus, materiāli tehnisko un zināšanu bāzi un sadarbības iespējas. Biedrības ilgtermiņa plāns ietver:
- grāmatu sagatavošanu, interneta ziņu vortāla uzturēšanu, regulāras publikācijas plašsaziņas medijos, tālākizglītības kursu organizēšanu,
- pētījumu veikšanu, konferenču organizēšanu,
- publiski pieejama resursu centra/bibliotēkas izveidi,
- iekļaušanos sadarbības tīklos un inovatīvu starptautiskas sadarbības projektu realizāciju;
- līdzdalību politisko dokumentu izstrādē, konsultāciju sniegšanu, pozitīvas prakses piemēru veidošanu un popularizēšanu.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par argumentācijas un pārrunu vadību (12 biedri), finanšu informācijas analīzi (9 biedri), stratēģiskā menedžmenta instrumentu izmantošana (11 biedri). Projekta ietvaros piesaistīti 18 jauni biedri, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (6 biroja krēsli, galds, plaukts, portatīvais dators, digitālā balss ieraksta ierīce un krāsu printeris), iegādāta speciālā literatūra (45 grāmatas), pilnveidota biedrības mājas lapa www.culturelab.com, izdoti biedrības informatīvie materiāli, informācija par projektu ievietota presē un internetā, projekta pārstāve piedalījusies 2 starptautiskās konferencēs.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,1. Akadēmiskie pētījumi,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 19096.82 LVL / 27 172.33 EUR
Grant spent: 17187.14 LVL / 24 455.10 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./3-3/06
Project Promoter: Culturelab
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 30.04.2009.
www: http://www.culturelab.com
Status: Pabeigts