eea-norway


Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrības biedrus, veicot kosmētisko remontu biroja telpai, iegādājoties aprīkojumu un mazvērtīgo inventāru, izveidojot mājas lapu, izveidojot sadarbību ar līdzīgas darbības organizāciju ārzemēs, noorganizējot vairākus pasākumus bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, bērnu un jauniešu iekļaušanos sabiedrības dzīvē,
- veicināt sadarbību starp valsts un nevalstiskajām organizācijām valsts un starptautiskā līmenī caur dažādiem projektiem un cita veida sadarbību.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 27 biedri cēluši kapacitāti dažādos mācību kursos (ESF finansējuma piesaiste, Projektu rakstīšanas metodoloģija, Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana), noorganizēti vairāki pasākumi bērniem, jauniešiem un vecākiem, noorganizēts 1 vietēja mēroga un 1 starptautisks pieredzes apmaiņas pasākums (Islande), noorganizēts projekta izvērtēšanas seminārs, veikts biroja telpas kosmētiskais remonts, iegādātas biroja mēbeles, aprīkojums un mazvērtīgais inventārs (portatīvais dators, 2 biroja galdi, 10 krēsli, plaukti, telefons, printeris), izdoti informatīvi bukleti, informācija par projektu ievietota biedrības mājas lapā www.lipsab.topinfo.lv un vietējā presē.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,1. Akadēmiskie pētījumi,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,10. Tieslietas,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 31874.35 LVL / 45 353.11 EUR
Izlietotais grants: 23363.37 LVL / 33 243.08 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./3-2/07
Projekta īstenotājs: Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
WWW adrese: http://www.lipsab.topinfo.lv
Statuss: Pabeigts