eea-norway


Pilsoniskās sabiedrības veidošana un nostiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Māmiņu klubs "Stīga"" institucionālo kapacitāti, nodrošinot organizācijai biroja telpas, veicot telpu aprīkošanu, uzlabojot grāmatvedības darbu, informējot vietējo sabiedrību un organizējot vairākus pasākumus un pieredzes apmaiņas vizītes. Biedrības ilgtermiņa plāna mērķi paredz:
- veikt sabiedrības kvalitatīvu izglītošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un ekonomiskās attīstības vajadzībām,
- veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā,
- nodrošināt pagasta iedzīvotājiem pieejamu un saprotamu informāciju, kā arī piedāvāt iespēju pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai sava pagasta dzīves veidošanā,
- palielināt to cilvēku īpatsvaru pagastā, kas sadarbojoties ar biedrību savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros interesentiem noorganizēti semināri/apmācības par bērnu tikumisko audzināšanu, pagasta centru, iestāžu, individuālo viensētu labiekārtošanu/dizainu; aktualitātēm un izmaiņām jaunizveidotajā novadā; par projekta vadību, darbu komandā un grāmatvedību, ģimeni, floristiku (kopumā 85 dalībnieki). Projekta ietvaros skolēniem noorganizētas apmācības par uzvedību un cieņas audzināšanu pret vērtībām, sabiedrības vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, miesas un gara kopšanu, cīņu ar atkarībām un to sekām, pirmās palīdzības sniegšanu (vidēji katrās mācībās 42 skolēni). Projekta ietvaros izstrādāti 4 jaunu projektu pieteikumi, izveidots biedrības buklets, 2 reizes izdots biedrības informatīvais biļetens, veikts biroja telpu remonts, iegādāta nepieciešamā biroja tehnika, biroja mēbeles un mazvērtīgais inventārs. Projekta laikā biedrība iesaistījusies dažādu pagasta pasākumu organizēšanā, kā arī piedalījusies sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalības aktivizēšanā pilsoniskajā sabiedrībā.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 22934.47 LVL / 32 632.81 EUR
Izlietotais grants: 20565.79 LVL / 29 262.48 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./5-1/11
Projekta īstenotājs: Māmiņu klubs "Stīga"
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
Statuss: Pabeigts