eea-norway


Biedrības "Valgundes novada attīstība" kapacitātes stiprināšana mūžizglītības atbalstam novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Valgundes novada attīstība" institucionālo kapacitāti, apmācot aktīvistu grupu, labiekārtojot biedrības telpas, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, noorganizējot pieredzes apmaiņas vizītes. Biedrības darbības ilgtermiņa plāns 2008.-2011.gadam ir vērsts uz Valgundes novada attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu tajā. Mērķis ir attīstīt pilsonisku sabiedrību, izglītojot biedrus, sekmējot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti angļu valodas mācībās (9 biedri), datorkursos (8 biedri), projektu vadībā (7 biedri) un vācu valodas mācībās (6 biedri). Projekta ietvaros labiekārtotas biedrības telpas un nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, iegādāts aprīkojums (2 datori, kopētājs, TV, printeris, signalizācija, sensoru lampas, projektors, fakss, tāfele un dekoratīvie augi), iegādāta mācību literatūra, abonēti 2 laikraksti un 3 žurnāli, izstrādāts un iesniegts 1 projekta pieteikums, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, informācija par projektu ievietota presē (8 reizes) un internetā.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 22083.30 LVL / 31 421.71 EUR
Izlietotais grants: 18108.52 LVL / 25 766.10 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./5-3/12
Projekta īstenotājs: Valgundes novada attīstība
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.04.2009.
Statuss: Pabeigts