eea-norway


Biedrības "jauniešu brīvdienu centrs" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Jauniešu brīvdienu centrs" institucionālo kapacitāti, noorganizējot pieredzes apmaiņas pasākumus, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un veicot sabiedrības informēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz veicināt Bebrenes pagasta jauniešu aktīvu iesaistīšanos pagasta ilgspējīgas attīstības, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanā.

Project results: Projekta ietvaros 70 interesentiem noorganizēts seminārs "Kā sākt?" , pasākums "Profesiju dienas", iegādāta datortehnika, biroja tehnika, biroja mēbeles, kā arī nepieciešamais inventārs, sakārtota organizācijas iekšējā normatīvā bāze, noorganizēts noslēguma pasākums (100 dalībnieki) un 2 pieredzes apmaiņas braucieni (70 dalībnieki), izdoti 300 bukleti un izgatavoti 70 krekli. Informācija par projektu ievietota interneta mājas lapās www.bebrene.lv, www.latgaleslaiks, kā arī 2 reizes laikrakstā "Latgales Laiks".
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 12657.03 LVL / 18 009.33 EUR
Grant spent: 11074.99 LVL / 15 758.29 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./6-4/14
Project Promoter: Jauniešu brīvdienu centrs
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 31.12.2009.
Status: Pabeigts