eea-norway


Biedrības "jauniešu brīvdienu centrs" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Jauniešu brīvdienu centrs" institucionālo kapacitāti, noorganizējot pieredzes apmaiņas pasākumus, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un veicot sabiedrības informēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz veicināt Bebrenes pagasta jauniešu aktīvu iesaistīšanos pagasta ilgspējīgas attīstības, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 70 interesentiem noorganizēts seminārs "Kā sākt?" , pasākums "Profesiju dienas", iegādāta datortehnika, biroja tehnika, biroja mēbeles, kā arī nepieciešamais inventārs, sakārtota organizācijas iekšējā normatīvā bāze, noorganizēts noslēguma pasākums (100 dalībnieki) un 2 pieredzes apmaiņas braucieni (70 dalībnieki), izdoti 300 bukleti un izgatavoti 70 krekli. Informācija par projektu ievietota interneta mājas lapās www.bebrene.lv, www.latgaleslaiks, kā arī 2 reizes laikrakstā "Latgales Laiks".
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 12657.03 LVL / 18 009.33 EUR
Izlietotais grants: 11074.99 LVL / 15 758.29 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./6-4/14
Projekta īstenotājs: Jauniešu brīvdienu centrs
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Statuss: Pabeigts