eea-norway


Biedrības "Zaļais Virziens" kapacitātes stiprināšanas projekts ilgtermiņa plāna īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Zaļais virziens" institucionālo kapacitāti, organizējot apmācības un seminārus, atjaunojot biroja aprīkojumu un iekārtojot telpas semināru nodarbībām, organizējot biedrības līdzdalību dažādos attīstības pasākumos un projektos, iesaistot konsultantus, piesaistot jaunus biedrus un sadarbības partnerus no Latvijas, Norvēģijas un citām valstīm. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- veikt salīdzinošus pētījumus par dažādu atjaunojamo energoresursu veidu ražošanas un izmantošanas vides un saimnieciskajiem ieguvumiem un zaudējumiem,
- organizēt diskusiju par otrās paaudzes biodegvielas un biogāzes priekšrocībām,
- veikt izpēti par biogāzes izejvielu potenciālu konkrētos 6 pagastos,
- izstrādāt ieteikumus par lokālo biogāzes ražotņu izveidi,
- organizēt mācības un seminārus ražotņu veidotājiem, pašvaldību darbiniekiem, žurnālistiem,
- veikt informēšanas un publicitātes aktivitātes,
- izveidot sadarbības tīklu, uzaicinot iesaistīties tajā Latvijas un ārvalstu NVO, pašvaldības un mācību iestādes.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizēti 3 semināri (tēmas: biedrības ilgtermiņa plāns un tā īstenošanas nosacījumi; Situācija bioenerģijas ražošanas un izmantošanas nozarē Latvijā un pārrobežu sadarbības tīklu veidošana; Bio Energy Auce), sagatavots 1 projekta pieteikums un veikti priekšdarbi 3 citu jaunu projektu attīstībai, sagatavots un izdots ceļvedis par biodegvielu, veikti 2 pētījumi, iegādāta biroja tehnika (dators, daudzfunkcionālā biroja iekārta), piesaistīti 9 jauni biedri, izdoti uz sadarbības veidošanu vērsti bukleti 3 valodās, sagatavotas 2 preses relīzes, sagatavots 1 video materiāls, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Dāniju un Norvēģiju.
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 18001.35 LVL / 25 613.61 EUR
Izlietotais grants: 15387.42 LVL / 21 894.33 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./2-2/04
Projekta īstenotājs: biedrība "Zaļais virziens"
Uzsākšanas datums: 13.01.2009.
Pabeigšanas datums: 13.07.2009.
Statuss: Pabeigts