eea-norway


Nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" kapacitātes paaugstināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" institucionālo kapacitāti, veicot darbinieku un biedru apmācību, aprīkojot Lubāna mitrāja informācijas centra konferenču zāli, organizējot ekotūrisma pasākumus, kā arī organizējot teritorijas un 2 putnu novērošanas torņu apsaimniekošanu. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz;
- Veicināt ilgtspējīgu Lubāna mitrāja attīstību;
- Veicināt bioloģiskās daudzveidības izpēti un saglabāšanu Lubāna mitrāja teritorijā;
- Risināt vides aizsardzības jautājumus;
- Veicināt kultūrvēsturisko vērtību izpēti un saglabāšanu;
- Veicināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanos Lubāna mitrāja teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.

Project results: Projekta ietvaros noorganizētas mācības 20 cilvēku grupai angļu valodas apguvē (96 stundas) un grāmatvedības dokumentu pirmapstrādē (192 stundas), iegādāts aprīkojums konferenču zālei, iegādāts zāles pļāvējs. Projekta laikā veikta 3 putnu novērošanas torņu apsaimniekošana, noorganizētas 5 sakopšanas talkas, uz 3 mēnešiem piesaistīts brīvprātīgais ekotūrisma pasākumu organizēšanai Lubāna ezera apkārtnē, nodrošināts sargs Lubāna mitrāja Informācijas centram. Informācija par projektu un tā aktivitātēm ievietota 3 vietējos laikrakstos.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 20339.31 LVL / 28 940.23 EUR
Grant spent: 15974.75 LVL / 22 730.02 EUR
Project number: 2008.NVOF2.3./3-6/05
Project Promoter: nodibinājums "Lubāna mitrāja kompleksa fonds"
Start date of project: 02.01.2009.
Project finish date: 31.01.2010.
www: http://www.madona.lv/lubans
Status: Pabeigts