eea-norway


Nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" kapacitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" institucionālo kapacitāti, veicot darbinieku un biedru apmācību, aprīkojot Lubāna mitrāja informācijas centra konferenču zāli, organizējot ekotūrisma pasākumus, kā arī organizējot teritorijas un 2 putnu novērošanas torņu apsaimniekošanu. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz;
- Veicināt ilgtspējīgu Lubāna mitrāja attīstību;
- Veicināt bioloģiskās daudzveidības izpēti un saglabāšanu Lubāna mitrāja teritorijā;
- Risināt vides aizsardzības jautājumus;
- Veicināt kultūrvēsturisko vērtību izpēti un saglabāšanu;
- Veicināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanos Lubāna mitrāja teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizētas mācības 20 cilvēku grupai angļu valodas apguvē (96 stundas) un grāmatvedības dokumentu pirmapstrādē (192 stundas), iegādāts aprīkojums konferenču zālei, iegādāts zāles pļāvējs. Projekta laikā veikta 3 putnu novērošanas torņu apsaimniekošana, noorganizētas 5 sakopšanas talkas, uz 3 mēnešiem piesaistīts brīvprātīgais ekotūrisma pasākumu organizēšanai Lubāna ezera apkārtnē, nodrošināts sargs Lubāna mitrāja Informācijas centram. Informācija par projektu un tā aktivitātēm ievietota 3 vietējos laikrakstos.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 20339.31 LVL / 28 940.23 EUR
Izlietotais grants: 15974.75 LVL / 22 730.02 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./3-6/05
Projekta īstenotājs: nodibinājums "Lubāna mitrāja kompleksa fonds"
Uzsākšanas datums: 02.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.01.2010.
WWW adrese: http://www.madona.lv/lubans
Statuss: Pabeigts