Home > Sources of funding

eea-norway


"Liepājas Jauno Vanagu kapacitātes celšana - SIF" (Sistēma/ Iedvesma/ Fleksibilitāte)

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projectsAll project stories

Projekta mērķis ir paaugstināt biedrības "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"" institucionālo kapacitāti. Projekts īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (2004-2009) NVO kapacitātes stiprināšanas programmas ietvaros.


Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"" institucionālo kapacitāti, nodrošinot biroja un nodarbību telpas, iegādājoties nepieciešamo materiāltehnisko aprīkojumu, izveidojot mājas lapu un reprezentatīvos materiālus, izglītojot biedrus un apmācot jaunos līderus, iegūstot sabiedriskā labuma statusu un izveidojot sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un citās valstīs. Biedrības darbības ilgtermiņa mērķi paredz:
- bērniem un jauniešiem labvēlīgas vides radīšanu Liepājā un Latvijā,
- bērnu un jauniešu tiesību un interešu popularizēšanu un aizstāvību,
- aktīvas, radošas jaunatnes attīstības veicināšanu.

Project results: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Organizācijas pastāvīgajiem un jaunajiem biedriem (20 cilvēki) noorganizētas vairākas apmācības par plānošanu, motivēšanu, vadīšanu, projektu izstrādi, komandas veidošanu, neformālās izglītības metodēm, biedru piesaisti, bērnu tiesību iekļaušanu aktivitātēs, kā strādāt ar dažādām mērķauditorijām. Mācību rezultātā jaunieši izstrādāja 13 jaunus projektus, kā arī spēj labāk organizēt biedrības darbu un īstenot dažādas aktivitātes biedrības mērķu sasniegšanai;
- Izstrādātas un īstenotas vairākas programmas un inovatīvas aktivitātes bērniem ar invaliditāti, bērniem vasaras brīvlaikā, vecākiem, jauniešiem un skolotājiem par bērnu tiesībām;
- Pieredzes apmaiņas nolūkos noorganizēti ārvalstu braucieni un izveidots stabils sadarbības tīkls, kurā iekļāvušās organizācijas no dažādiem Latvijas reģioniem;
- Pilnveidota tehniskā bāze - iegādāts biroja tehnika, biroja mēbeles un inventārs, brīvā laika pavadīšanas aprīkojums;
- Iegūts sabiedriskā labuma statuss, piesaistīti 120 jauni biedri;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (izveidota biedrības mājas lapa www.liepajasjv.lv un filma par biedrības darbību un aktivitātēm, iegādāti prezentācijas materiāli: krūzītes, krekliņi, prezentāciju diski un vizītkartes. Informācija ievietota laikrakstā "Kurzemes Vārds", "Kursas Laiks" un Rietumu Radio, TV-Dzintare).
Priority: 6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 32589.10 LVL / 46 370.11 EUR
Grant spent: 28159.46 LVL / 40 067.30 EUR
Project number: 2008.NVOF2.3./4-1/06
Project Promoter: biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Start date of project: 03.01.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.liepajasjv.lv/
Status: Pabeigts