eea-norway


Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir sekmēt biedrības "Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai" un tās partnerorganizācijas darbības un sadarbības kapacitāti, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, paaugstinot dalībnieku kapacitāti un profesionālo meistarību, veicot pieredzes apmaiņu un izveidojot ilgtspējīgas sadarbības stratēģiju. Biedrības ilgtermiņa mērķi paredz veicināt pētnieciskas, izglītojošas un sadarbības aktivitātes, nodrošinot formālās un neformālās izglītības pedagogu profesionālās meistarības attīstību un tās pielāgošanu mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizētas vairākas apmācības par tādām tēmām kā "Uz ilgtspējīgu attīstību virzītas izglītības konceptuālais pamats", "NVO ABC jeb darbības pamati", "Darba ar kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes programmām konceptuālais pamats", "Projektu administratīvā vadība un finanšu piesaiste" (vidēji 12 dalībnieki katrās mācībās). Projekta ietvaros izstrādāta sadarbības stratēģija 2010.-2016.gadam, izveidota un pilnveidota biedrības mājas lapa www.nvo.ise-lv.eu, izdots pieredzes krājums "Ilgtspējīga attīstība: praktiskā pieredze izglītībā" (500 eks.), iegādāta datortehnika un statistikas datu apstrādes programmas, izdoti bukleti un vizītkartes (300 eks.) un izgatavotas krūzes (52 gab.). Projekta laikā ņemta dalība 6 starptautiskās konferencēs un 1 nacionāla līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgas attīstības, vides un atbilstošas izglītības jautājumiem.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,1. Akadēmiskie pētījumi,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 33978.79 LVL / 48 347.46 EUR
Izlietotais grants: 29341.97 LVL / 41 749.86 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./6-9/09
Projekta īstenotājs: biedrība "Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai"
Uzsākšanas datums: 02.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.01.2010.
WWW adrese: http://nvo.ise-lv.eu/
Statuss: Pabeigts