eea-norway


Biedrības "Plauksta" ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības “Plauksta” institucionālo kapacitāti, iegādājoties biroja tehniku, organizējot padziļinātu angļu valodas apmācību kursu biedrības biedriem, tulkojot vecāku efektivitātes treniņa programmas mācību materiālus, veicot treneru apmācību un Vidzemes reģiona audžuģimeņu un viesģimeņu apmācību minētās programmas aprobācijas ietvaros. Biedrības ilgtermiņa plāna paredz ilgtspējīga vecāku institūta izveidi, kura darbība būs vērsta uz veselīgas ģimenes attīstību, ģimenes vērtību celšanu, izglītojot sabiedrību par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem.

Projekta rezultāti: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Lai apgūtu Parent Effectiveness Training (P.E.T.) vecāku efektivitātes programmu un sadarbotos ar starptautiskajām NVO, 10 biedrības biedri ieguva padziļinātas angļu valodas zināšanas;
- Iztulkoti P.E.T. programmas metodiskie materiāli 129 lapaspušu apjomā, lai veiksmīgi varētu norisināties vecāku efektivitātes programmas apmācības;
- 10 biedrības biedri piedalījās P.E.T. programmas apmācībās un saņēma trenera sertifikātu darbam ar P.E.T. programmu, tā nodrošinot vecāku apmācības ieviešanu Latvijā;
- P.E.T. programmas ietvaros izglītots 21 audžuģimeņu un viesģimeņu vecāks;
- Papildināta organizācijas materiāli tehniskās bāze ar jaunu biroja tehniku;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija ievietota biedrības mājas lapā www.nvoplauksta.lv, kā arī mājas lapās www.vecakuklubs.blospot.com, www.vecpiebalga.lv, 2 publikācijas laikrakstā "Druva").
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 14834.03 LVL / 21 106.92 EUR
Izlietotais grants: 11455.26 LVL / 16 299.37 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./3-6/03
Projekta īstenotājs: „Plauksta”
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.nvoplauksta.lv
Statuss: Pabeigts