eea-norway


Iespējas cilvēkiem, ilgtspējīga apsaimniekošana - dabai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības „Ūdenszīmes” institucionālo kapacitāti un atpazīstamību, apmācot biedrības biedrus, uzlabojot organizācijas iekšējo struktūru un materiāli tehnisko bāzi, izveidojot mājaslapu un izstrādājot attīstības projektus ilgtermiņa darbības plāna īstenošanai. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- pļavas muzeja izveidošanu – ietverot ekspozīciju ar dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, etnogrāfijas un kultūrvides, ilgtspējīgas attīstības, veselīga dzīvesveida un vides izglītības sadaļām,
- konsultatīvā atbalsta centra izveidošanu novada iedzīvotājiem - NVO, mikro uzņēmējiem un lauksaimniekiem,
- radošā centra darbības attīstību, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un mūžizglītības iespējas pieaugušajiem.

Projekta rezultāti: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Noorganizētas biedru apmācības dažādās jomās, kas saistītas ar NVO darbību;
- Izveidotas 2 organizācijas apakšstruktūras (mājsaimniecības pakalpojumu sniedzēju grupa „Drauga roka” un māmiņu klubs „Ceriņzieds”) un piesaistīti 18 jauni biedri;
- Izstrādāti 6 projektu pieteikumi, no kuriem 5 guvuši atbalstu un kuru realizācija būtiski sekmēs biedrības ilgtermiņa darbības plāna īstenošanu;
- Papildināta organizācijas materiāli tehniskās bāze ar datortehniku un biroja mēbelēm;
- Veikti publicitātes pasākumi (izveidota mājas lapa http://udenszimes.lv/cms/ un 10 e-pasta adreses ar organizācijas domēnvārdu, nodibināta cieša sadarbība ar vietējiem masu medijiem (laikrakstiem un radio stacijām), kuros izplatīta informācija par projektu).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 23546.26 LVL / 33 503.31 EUR
Izlietotais grants: 19159.42 LVL / 27 261.40 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./5-2/05
Projekta īstenotājs: „Ūdenszīmes”
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Statuss: Pabeigts