eea-norway


Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Ludzas Invalīdu biedrība" institucionālo kapacitāti, iegādājoties biroja mēbeles un tehniku, organizējot dažādas biedrības biedru apmācības, izveidojot datu bāzi par Ludzas novadā dzīvojošajiem cilvēkiem ar invaliditāti, viņu vitālajām vajadzībām un problēmām, noorganizējot semināru un pieredzes apmaiņas braucienu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz veicināt Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadā dzīvojošu cilvēku ar invaliditāti aktīvu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, motivēt tos paaugstināt savu pašvērtības līmeni.

Projekta rezultāti: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Semināros un apmācībās organizācijas biedri ieguvuši zināšanas un prasmes projektu izstrādē, NVO darbības organizēšanā, angļu valodā un auto vadīšanā.
- Lai nodrošinātu informācijas apriti, izveidota datubāze par Ludzas novadā dzīvojošajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Izstrādāti un iesniegti finansējuma saņemšanai 2 projektu pieteikumi, no kuriem viens atbalstīts un tiek īstenots.
- Publicēta informācija internetā un vietējā presē, veicinot sabiedrības toleranci un informētību par invalīdu vajadzībām un problēmām, sagatavots informatīvais buklets un citi reprezentācijas materiāli.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 20346.10 LVL / 28 949.89 EUR
Izlietotais grants: 17813.82 LVL / 25 346.78 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./6-4/06
Projekta īstenotājs: Ludzas Invalīdu biedrība
Uzsākšanas datums: 04.01.2010.
Pabeigšanas datums: 30.12.2010.
Statuss: Pabeigts