Print |

Home > Sources of funding

eea-norway


Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils rajona iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos panākot tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotāji iesaistās lēmumu pieņemšanā un tiek nodrošināta lēmumu pieņemšana „no apakšas uz augšu”. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt 2 mācību programmas un organizēt mācību seminārus, kā arī noslēguma konferenci par ciematu attīstības pieredzi un iespējām reģionālā, nacionālā un ES līmenī,
- izstrādāt 10 ciematu attīstības plānus, kas nostiprinās jauna vietējās sabiedrības attīstību veicinoša lēmumu pieņemšanas modeļa “no apakšas uz augšu” darbību Daugavpils rajonā.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izstrādāti un publicēti 10 ciematu attīstības plāni,
- izstrādātas 2 apmācību programmas „Ciematu attīstības plānošana” un "Partnerības pieeja vietējās attīstības procesu īstenošanai lauku teritorijās",
- atbilstoši izstrādātajām apmācību programmām apmācīti vietējie lauku iedzīvotāji (13) un pašvaldību pārstāvji (23),
- sniegtas 140 stundu konsultācijas ciematu attīstības plānu izstrādē,
- noorganizēta projekta noslēguma konference.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 40360.49 LVL / 57 427.80 EUR
Grant spent: 35857.90 LVL / 51 021.20 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./59/04
Project Promoter: Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"
Partner(s): Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Start date of project: 02.10.2007.
Project finish date: 10.01.2008.
www: http://www.daugavpils.partneribas.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 10.05.21