Print |

Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 > NGO Project Measure (2004-2009) > Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, la[..]

eea-norway


Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Compact view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects

Description

Projekta mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lai sekmētu sabiedrības patēriņu ieradumu maiņu Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Apzināt esošo situāciju par informācijas pieejamību pašvaldībās Baltijas valstīs saistībā ar energoresursu izmantošanas efektivitāti;
- Analizēt iedzīvotājiem pieejamos informācijas materiālus par efektīvu energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās;
- Apzināt esošās iedzīvotāju zināšanas un to patēriņa ieradumus par enerģijas izmatošanu mājsaimniecībās;
- Veicināt labas prakses piemēru par taupīgas energoresursu izmantošanas pasākumiem ES un EEZ valstīs pielāgošanu Baltijas valstīs;
- Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanos starp pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm (NVO, valsts institūcijas) par energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- sagatavotas, iespiestas un izplatītas 2 informācijas lapas iedzīvotājiem par mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jautājumiem (2000 eks.),
- sagatavota, iespiesta un izplatīta brošūra pašvaldībām, NVO un valsts institūcijām par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas ES politiku un labās prakses piemēriem (500 eks.),
- noorganizēti 2 starptautiski semināri par energoefektivitātes uzlabošanas labās prakses piemēru pielāgošanu un iedzīvotāju patēriņa ieradumiem,
- veikts pētījums par Baltijas valstu pašvaldībās un bibliotēkās pieejamo info par ēku energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu,
- veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu un tā pasākumiem publicēta dažādās interneta mājas lapās un portālos, t.sk. Igaunijā un Lietuvā).

Information

Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība
Target group: Other,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 80744.57 LVL / 114 889.17 EUR
Grant spent: 68363.32 LVL / 97 272.24 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./10/05
Project Promoter: Baltijas Vides Forums
Partner(s): MTU "Balti Keskkonnafoorum (Igaunija)
Start date of project: 01.11.2007.
Project finish date: 31.12.2008.
www: http://www.bef.lv
Status: Pabeigts

Documents

Documents

 


Date of printing: 12.04.21