Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lai sekmētu sabiedrības patēriņu ieradumu maiņu Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Apzināt esošo situāciju par informācijas pieejamību pašvaldībās Baltijas valstīs saistībā ar energoresursu izmantošanas efektivitāti;
- Analizēt iedzīvotājiem pieejamos informācijas materiālus par efektīvu energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās;
- Apzināt esošās iedzīvotāju zināšanas un to patēriņa ieradumus par enerģijas izmatošanu mājsaimniecībās;
- Veicināt labas prakses piemēru par taupīgas energoresursu izmantošanas pasākumiem ES un EEZ valstīs pielāgošanu Baltijas valstīs;
- Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanos starp pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm (NVO, valsts institūcijas) par energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- sagatavotas, iespiestas un izplatītas 2 informācijas lapas iedzīvotājiem par mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jautājumiem (2000 eks.),
- sagatavota, iespiesta un izplatīta brošūra pašvaldībām, NVO un valsts institūcijām par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas ES politiku un labās prakses piemēriem (500 eks.),
- noorganizēti 2 starptautiski semināri par energoefektivitātes uzlabošanas labās prakses piemēru pielāgošanu un iedzīvotāju patēriņa ieradumiem,
- veikts pētījums par Baltijas valstu pašvaldībās un bibliotēkās pieejamo info par ēku energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu,
- veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu un tā pasākumiem publicēta dažādās interneta mājas lapās un portālos, t.sk. Igaunijā un Lietuvā).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 80744.57 LVL / 114 889.17 EUR
Izlietotais grants: 68363.32 LVL / 97 272.24 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./10/05
Projekta īstenotājs: Baltijas Vides Forums
Sadarbības partneris: MTU "Balti Keskkonnafoorum (Igaunija)
Uzsākšanas datums: 01.11.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.bef.lv
Statuss: Pabeigts