Печатать |

Начало > Источники финансирования

eea-norway


Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lai sekmētu sabiedrības patēriņu ieradumu maiņu Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Apzināt esošo situāciju par informācijas pieejamību pašvaldībās Baltijas valstīs saistībā ar energoresursu izmantošanas efektivitāti;
- Analizēt iedzīvotājiem pieejamos informācijas materiālus par efektīvu energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās;
- Apzināt esošās iedzīvotāju zināšanas un to patēriņa ieradumus par enerģijas izmatošanu mājsaimniecībās;
- Veicināt labas prakses piemēru par taupīgas energoresursu izmantošanas pasākumiem ES un EEZ valstīs pielāgošanu Baltijas valstīs;
- Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanos starp pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm (NVO, valsts institūcijas) par energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- sagatavotas, iespiestas un izplatītas 2 informācijas lapas iedzīvotājiem par mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jautājumiem (2000 eks.),
- sagatavota, iespiesta un izplatīta brošūra pašvaldībām, NVO un valsts institūcijām par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas ES politiku un labās prakses piemēriem (500 eks.),
- noorganizēti 2 starptautiski semināri par energoefektivitātes uzlabošanas labās prakses piemēru pielāgošanu un iedzīvotāju patēriņa ieradumiem,
- veikts pētījums par Baltijas valstu pašvaldībās un bibliotēkās pieejamo info par ēku energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu,
- veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu un tā pasākumiem publicēta dažādās interneta mājas lapās un portālos, t.sk. Igaunijā un Lietuvā).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība
Целевая группа: Cits,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 80744.57 LVL / 114 889.17 EUR
Использованный грант: 68363.32 LVL / 97 272.24 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./10/05
Исполнитель проекта: Baltijas Vides Forums
Партнер: MTU "Balti Keskkonnafoorum (Igaunija)
Дата начала проекта: 01.11.2007.
Дата окончания проекта: 31.12.2008.
www: http://www.bef.lv
Cтатус: проект осуществлён
 


Дата печати: 18.06.21