Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību putnu un vienlaicīgi putniem nozīmīgo vietu aizsardzībā un monitoringā, kā arī veicināt dažādu sabiedrības mērķgrupu izpratni un zināšanas par savvaļas putnu daudzveidību, to aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz izveidot sistēmu, metodiskos materiālus un organizācijas shēmu, kā veidot un apmācīt putniem nozīmīgo vietu uzraugu grupas.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izstrādāta un aprobēta Putniem nozīmīgo vietu uzraugu apmācību programma un metodika (134 lp.), ar ko papildināta Putniem nozīmīgo vietu rokasgrāmata;
- veikti 30 putnu sugu balsu ieraksti, kas pieejami CD, MP3 failu formātā;
- notikušas 5 apmācības - 1 apmācības parauggrupu vadītājiem, 2 teorētiskās un 2 praktiskās apmācības (kopā 4 dienas, 65 dalībnieki);
- izveidota mājas lapa www.dabasdati.lv (projekta laikā 23 054 unikālie apmeklētāji);
- izstrādāts un izplatīts buklets par Putniem nozīmīgo vietu uzraugu darbību (1000 eksemplāri);
- noorganizēts projekta uzsākšanas seminārs (40 dalībnieki) un noslēguma pasākums (19 dalībnieki);
- projekta ieviešanā īstenota sadarbība ar nodibinājumu "Latvijas Dabas fonds", Valsts Vides dienestu, Valsts meža dienestu, Reģionālo vides pārvalžu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām, kā arī Dānijas Ornitoloģijas biedrību;
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (14 publikācijas laikrakstos un žurnālos, 26 publikācijas interneta portālos; 5 intervijas radio un 2 sižeti TV; regulāra informācija portālā www.lob.lv).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 80391.79 LVL / 114 387.21 EUR
Izlietotais grants: 59942.77 LVL / 85 290.88 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./86/07
Projekta īstenotājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Sadarbības partneris: Latvijas Dabas fonds
Uzsākšanas datums: 02.10.2007.
Pabeigšanas datums: 10.01.2009.
WWW adrese: http://www.lob.lv
Statuss: Pabeigts