eea-norway


Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas sabiedrības un jo īpaši skolu jaunatnes izpratni par mūsu valsts dabas vērtībām un to aizsardzību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz izgatavot un izdot DVD un demonstrēt LTV piecas dokumentālās filmas par šādiem aktuāliem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem: - purvu ekoloģisko vērtību, - krasta procesu dinamiku Baltijas jūras piekrastē, - palieņu pļavu nozīmi plūdu regulēšanā, - mežu nozīmi ekosistēmā un sugu saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidotas, izdotas un izplatītas 5 filmas DVD formātā (kopā 1500 eks.),
- izveidotās filmas demonstrētas LTV,
- sagatavoti un publicēti CD formātā 5 tēmu metodiskie materiāli (1500 eks.),
- noorganizēti 5 semināri visos Latvijas reģionos,
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 98889.21 LVL / 140 706.67 EUR
Izlietotais grants: 88571.47 LVL / 126 025.85 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./72/08
Projekta īstenotājs: Latvijas Dabas fonds
Sadarbības partneris: Nodibinājums "Dokumentālā kino un foto apvienība ELM MEDIA"
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
WWW adrese: http://www.ldf.lv
Statuss: Pabeigts