Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Saprast koka namu

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veidot sabiedrības sapratni un interesi par koka arhitektūru un tās vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Veicināt nevalstiskā sektora iesaistīšanos vēsturiskās koka arhitektūras saglabāšanā.
- Aizraujošā viedā iesaistīt iedzīvotājus kultūras mantojuma apzināšanā.
- Nodrošināt plašu pieeju informācijai un sniegt zināšanas par koka arhitektūras vērtību un tās saglabāšanas iespējām.
- Radīt labas vēsturiskās būvniecības uzturēšanas piemēru, restaurējot Oleru muižas Kungu ēkas koka verandu un izveidot „Tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punktu”, ar nevalstiskai organizācijai pieejamiem resursiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- restaurēta koka veranda;
- izveidots informatīvais centrs "Tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punkts";
- noorganizēti vairāki pasākumi - 2 semināri, noslēguma konference un pieredzes apmaiņas brauciens;
- noorganizētas apmācības restaurācijā (16 nodarbības, 29 dalībn.);
- veikti publicitātes pasākumi (izdoti bukleti, fotokartiņu komplekti, informācija publicēta presē un internetā).
Prioritāte: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
Mērķa grupa: Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 52404.96 LVL / 74 565.54 EUR
Izlietotais grants: 46073.82 LVL / 65 557.14 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./32/01
Projekta īstenotājs: Oleru muiža
Sadarbības partneris: Organizācija "Zemes Muzeju draugi", Biedrība "Tāšu muiža", Rūjienas pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 06.10.2008.
Pabeigšanas datums: 09.09.2009.
Statuss: Pabeigts