eea-norway


Veselīga augstākā un profesionālā izglītība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu veselības aizsardzības, aprūpes un informētības uzlabošana. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izstrādāt pētījumu par pašreizējo studējošās jaunatnes veselības aizsardzības un aprūpes modeli, iesaistot studentu, skolēnu un jaunatnes NVO pētījuma rezultātu apspriešanā;
- Izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai un iepazīstināt ar priekšlikumiem atbildīgās institūcijas, NVO un sabiedrību;
- Sagatavot informatīvu materiālu (elektroniskā formātā) par studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi mācību laikā;
- Izplatīt materiālu augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī studentu un skolēnu NVO, atklāto lekciju veidā mācību iestādēs, kā arī publicēt LSVF mājas lapā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts pētījums par studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aprūpes un aizsardzības sistēmu Latvijā (izdots 600 eks., piedalījās vairāk kā 1000 jauniešu no 16 vidējās izglītības mācību iestādēm, veiktas 6 ekspertu intervijas, un noorganizētas 2 ekspertu diskusijas (kopā 26 eksperti));
- sagatavoti 14 priekšlikumi situācijas uzlabošanai un ar tiem iepazīstināti 10 atbildīgo institūciju pārstāvji un 7 NVO;
- izstrādāts informatīvs materiāls par studentu un skolēnu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi (izplatīts augstskolām, koledžām un profesionālajām izglītības iestādēm, studentu padomēm, studentu NVO, publicēts vairākos interneta portālos, prezentēts lekciju veidā 7 mācību iestādēs);
- informācija par projektu un tā rezultātiem ievietota 9 dažādos interneta portālos;
- noorganizēta noslēguma konference (20 dalībnieki).
Prioritāte: 11. Veselība,1. Akadēmiskie pētījumi
Mērķa grupa: Jaunieši,Skolēni
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26083.67 LVL / 37 113.72 EUR
Izlietotais grants: 22952.35 LVL / 32 658.25 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./9/02
Projekta īstenotājs: Latvijas Sabiedrības veselības fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 30.04.2010.
Statuss: Pabeigts