Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO projektu programma (2004-2009) > Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām[..]

eea-norway


Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju izglītības sistēmā, apmācot skolotājus pielietot darbā ar sākumskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām norvēģu pedagoģijas teorētiķa Magnus Niborga kognitīvās attīstības teoriju. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- teorētiski un praktiski apmācīt skolotājus un mentorus darbam ar Magne Niborga „Jēdzienu mācīšanas modeli",
- sagatavot mentorus, kuri atbalstīs un palīdzēs skolotājiem bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā,
- nodrošināt konsultācijas skolotājiem un mentoriem inovatīvo metožu bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijas jautājumos,
- izdot grāmatu ar projekta labās prakses piemēriem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- iztulktota M.Niborga teorija darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām un izveidoti mācību materiāli mentoriem;
- izdots buklets - publikācija "Kā mācīt jēdzienus bērniem ar īpašām vajadzībām" (250 eks.);
- novadīti 2 triju dienu semināri, par M.Niborga metodi darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām (60 dalībnieki);
- novadītas 2 divu dienu labās prakses radošās darbnīcas mentoriem par M.Niborga metodes pielietošanu praksē (57 dalībnieki);
- novadīti 2 semināri par mentora darbu izglītības iestādēs;
- projekta ietvaros sagatavoti 30 mentori, kas veikuši aktīvu darbu atlasītās 15 projekta dalībskolās;
- sniegtas 83 konsultācijas skolotājiem un mentoriem par M.Niborga metodes izmantošanu praksē;
- noorganizēta projekta noslēguma konference (80 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (9 publikācijas laikrakstos, regulāra informācija biedrības mājas lapā www.iic.lv un 9 citos interneta portālos, izveidoti 2 TV sižeti).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Bērni ar invaliditāti,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 77629.22 LVL / 110 456.43 EUR
Izlietotais grants: 63875.76 LVL / 90 887.02 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./30/04
Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs
Uzsākšanas datums: 07.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.04.2010.
WWW adrese: http://www.iic.lv
Statuss: Pabeigts